EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


O pojišťování života

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

O pojišťování života

Bylo mně ukázáno, že by sobotu zachovávající adventisté neměli uzavírat životní pojistky. Je to obchod se světem, který Bůh neschvaluje. Ti, kdo se toho podnikání účastní, spolčují se se světem, zatím co Bůh volá svůj lid, aby vyšel z prostředku jeho a oddělil se. Anděl pravil: "Kristus vás koupil obětí svého života. 1T 550 Jak? Což nevíte, že je vaše tělo chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha a že nejste svoji? Neboť jste koupeni za cenu, proto oslavujte Boha svým tělem i duchem, kteréžto Boží jsou. Protože jste mrtví a váš život je skryt s Kristem v Bohu. Až se Kristus, který je vaším životem, zjeví, zjevíte se i vy s Ním v slávě." A to je jediná životní pojistka, kterou nebesa uzavírají.

Životní pojistka je světská listina, která vede naše bratry, kteří ji uzavírají, k odklonu od prostoty a čistoty evangelia. Každý takový odklon oslabuje naší víru a zmenšuje naši duchovnost. Anděl pravil: "Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti Toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své." Jako lid náležíme ve zvláštním smyslu Pánu. Kristus nás koupil. Andělé, vynikající silou, nás obklopují. Ani vrabec nespadne na zem bez vědomí našeho nebeského Otce. I vlasy na naší hlavě jsou sečteny. Bůh učinil svá opatření pro svůj lid. Věnuje mu zvláštní péči, a nemají proto projevovat nedůvěru v Jeho prozřetelnost uzavíráním pojistek se světem.

Bůh si přeje, abychom si uchovávali v prostotě a svatosti svoji zvláštnost jako lid. Ti, kteří uzavírají tyto světské pojistky, investují prostředky, náležející Bohu, které jim svěřil, aby jich používali pro Jeho věc, pro šíření díla. Ale málokteří se dočkají užitku pojistky a bez Božího požehnání i tito se dožijí škody, místo zisku. Ti, které Bůh učinil svými šafáři, nemají práva, aby dávali do řad nepřítele prostředky, které jim Bůh svěřil, aby jich užívali pro Jeho věc.

Satan neustále přemlouvá vyvolený Boží lid, aby odpoutal jejich myšlení od slavnostního díla přípravy na události, které jsou v blízké budoucnosti. Je v každém slova smyslu svůdcem, 1T 551 dovedným kouzelníkem. Odívá své plány a úklady pláštíkem světla, vypůjčeným v nebesích. On svedl Evu, aby jedla zapovězené ovoce namlouvaje jí, že tím získá velké přednosti. Satan má své nástroje k tomu, aby zaváděly různé vynálezy a patentní práva a jiná podnikání, aby adventisté, chtějící rychle zbohatnout, upadli do pokušení, aby byli svedeni a sami tak přivodili mnohé starosti. Je velice bdělý, velmi se snaží, aby přivedl svět do zajetí a svými nástroji - světáky, udržuje neustálé příjemné vzrušení, aby přiměl nerozvážné a neopatrné vyznavače pravdy ke spolčení se se světáky. Žádost očí, touha po vzruchu a příjemné zábavě a podnikání je pokušením a osidlem pro Boží lid. Satan má mnoho jemně tkaných nebezpečných sítí, které se zdají nevinnými, ale jimiž obratně připravuje oklamání a zaslepení Božího lidu. Je mnoho oblíbených představení, podniků, frenologické četby a nekonečné množství různých zábav stále povstává a je vypočítáno na to, aby vedli Boží lid k lásce ke světu a věcem, které jsou ve světě. Tímto spojením se světem slábne víra a prostředky, které by měly být investovány do přítomné pravdy, jsou převáděny do nepřítelových řad. Těmito různými způsoby, vyprazdňuje satan zručně peněženky Božího lidu a pro tuto věc spočívá na nich Boží nelibost.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy