EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nedejte se oklamat

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Nedejte se oklamat

Satanovým dílem je oklamávat Boží lid a svádět jej ze správné cesty. Nenechá nevyzkoušenými žádné prostředky, přiblíží se k nim, když budou nejméně na stráži. Proto je důležité posílit každý bod. Battle-creekská církev neměla v úmyslu postavit se proti nám, jsou právě tak dobrým sborem, jak jen je možné. Ale v Battle Creeku je mnoho v sázce a satan postaví všechno své těžké dělostřelectvo proti nim, může-li tímto počínáním brzdit dílo. Hluboce cítíme s tímto sborem k jeho nynější pokoře a rádi bychom řekli: Nedovolte, aby povstal duch vítězství v žádném srdci. Bůh uzdraví všechny omyly svého drahého lidu a učiní z nich mocnou ochranu své pravdy, budou-li jen chodit v pokoře, budou-li bdít a hlídat každý bod proti satanovým útokům. Tento lid je neustále držen v ohni nepřítele. Žádná jiná církev by mu pravděpodobně tak dobře neodolávala, 1T 629 proto pohlížejte soucitným zrakem na své bratry v Battle Creeku a proste Boha, aby jim pomáhal udržet tuto pevnost.

Když byl můj manžel v nečinnosti a já byla z toho důvodu zdržována doma, byl satan spokojen a nikdy nebyl nucen, aby na nás uvaloval takové zkoušky, o nichž jsem se zmínila na předcházejících stránkách. Ale když jsme vykročili 19. prosince 1866, viděl, že zde je vyhlídka, že budeme něco podnikat ve věci Kristově ku škodě jeho věci a že budou odhaleny některé podvody na Božím stádci. Proto se cítil povolaným něco učinit, aby nám v tom překážel. Nic však nemohlo být účinnější, než když přiměl naše staré přátelé v Battle Creeku, aby nám odňali své sympatie a vložili na nás břemena. Využíval každé nepříznivé okolnosti a hnal věci jako párou.

Ale díky Bohu, nezastavil nás, ani nás docela nerozdrtil. Díky Bohu, že dosud žijeme a že se milostivě vrátil, aby požehnal bloudícím, ale nyní kajícím a vyznávajícím se duším. Bratři milujte je ještě více a modleme se za ně ještě více, nyní když Bůh zjevuje svou velkou lásku k nim.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy