EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Heslo křesťana

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Heslo křesťana

Drahý bratře B., bylo mně ukázáno, že se dáváš příliš vést citem místo zásadou. Postrádáš hluboké a do základu jdoucí zkušenosti v Božích věcech. Potřebuješ plné obrácení se k pravdě. Když je srdce člověka plně obráceno, je vše, co vlastní, posvěceno Bohu. Tohoto posvěcení jsi dosud nezakusil. Miluješ pravdu ve slově, ale neprojevuješ tuto lásku ve skutcích a v ovoci. Tvoje skutky, tvoje činy jsou buď jasným důkazem upřímnosti tvé lásky, nebo tvé lhostejnosti vůči Bohu. Jeho věci a tvým bližním.

Jak zjevoval Kristus svou lásku k ubohým smrtelníkům? Obětí své vlastní slávy, svého bohatství a dokonce i vlastním nejcennějším životem. Kristus svolil k životu ponižujícímu a velkému utrpení. Podvolil se krutým posměškům rozzuřených a krvelačných zástupů a nejmučivější smrti na kříži. Kristus pravil: "Toto je přikázání mé, abyste se milovali vespolek, tak jako jsem já miloval vás. Není větší lásky člověka, než když položí svůj život za přátele. 1T 691 Vy přátelé moji jste, budete-li činit, jak jsem já přikázal vám." Podáváme důkaz, že jsme Kristovi přátelé, když projevujeme bezpodmínečnou poslušnost Jeho vůli. Není důkazem mluvit a nečinit, ale v činění a v poslušnosti je důkaz. Kdo je poslušen přikázání milovat druhých, jak jich miloval Kristus? Bratře B., musíš mít hlubší, pevnější a nesobečtější lásku, než jsi kdykoli měl, jsi-li poslušen. Kristových přikázání.

Postrádáš dobročinnost. Pracuješ, aby ses uchránil starostí, úzkostí nebo vydání pro Boží věc. Vložil jsi jen velmi málo do Boží věci. Ukáže se, čeho si člověk nejvíce váží podle toho, co do toho investuje. Cení-li si výše věčných věcí než časných, ukáže to svými skutky. Vloží co nejvíce, odváží se co nejvíce v tom, čeho si nejvíce cení a co mu nakonec přinese největší užitek.

Lidé vyznávající pravdu, účastní se světského podnikání a investují mnoho a také mnoho riskují. Když ztratí téměř vše, co mají, jsou hluboce sklíčeni, poněvadž cítí tíhu a nevýhodu ztráty, kterou utrpěli. Ale nepociťují, že jejich nemoudré počínání oloupilo Boží věc o prostředky a že jako šafáři budou muset skládat počet z prohýření Božích peněz. Kdyby byli požádáni, aby se odvážili něčeho pro Boží věc, aby investovali i jen čtvrtinu toho, co ztratili investováním do časných věcí, měli by pocit, že jsou nebesa příliš drahá.

Věčné věci nejsou oceňovány. Ty nejsi boháč a přece může tvé srdce lpět tak na tom málu co máš, jako milionář na svých pokladech. Hubený, velmi hubený bude tvůj užitek ve světském podnikání, zatímco naopak vložíš-li to do Boží věci, přijmeš-li Jeho věc za svou, za část sebe a budeš-li ji tak milovat jako sebe sama, 1T 692 budeš-li ochoten k obětem pro její šíření, ukážeš -li svou důvěru a víru v její konečné vítězství, budeš sklízet vzácnou žeň, ne-li v tomto životě, tedy v lepším životě než v tomto. Budeš sklízet věčnou odměnu, která má o tolik větší cenu než všední, časný zisk, jako je věčná odměna vyšší než odměna pomíjející.

Bratře B., zdá se, že bys rád věděl, co bylo řečeno o tvém postavení v církvi a jaké mínění máme o tobě. To je právě to, co jsem napsala. Obávala jsem se o tebe a to proto, co mně bylo ukázáno o tvých zvláštnostech. Jednal jsi impulsivně. Modlil ses, když jsi měl náladu, a mluvil jsi taktéž, když jsi byl právě v náladě. Šel jsi do shromáždění, když jsi měl chuť, nebo jsi zůstal doma, když jsi chuť neměl. Velmi postrádáš ducha sebeobětování. Radil ses s vlastním přáním a pohodlím, byl jsi se sebou spokojen místo, abys cítil potřebu líbit se Bohu. Povinnost, povinnost. V každé době na svém místě: Dal ses do služby jako vojín Kristova kříže? Pakli ano, neomlouvají tě tvé city z povinnosti. Musíš ochotně snášet těžkosti jako dobrý vojín. Choď bez oddechu a nes pohanění, neboť tak činil Vůdce našeho spasení. Kvalifikace biskupa, nebo staršího, nebo diakona znamená „být bez úhony jako Boží šafář, ne svémyslný, ne hněvivý, ne pijan vína, ne rváč, ne žádostivý mrzkého zisku, ale přívětivý k hostům, dobrotivý, opatrný, spravedlivý, svatý, zdrženlivý, pilně se přidržující věrné řeči v učení Božím, aby mohl i napomínat zdravým učením i ty, kteří se odpírají přemáhat. /1Tm 3,2-9/

Pavel vypočítává vzácné a cenné dary, po kterých máme toužit, a napomíná bratry: "Ten kdo rozdává v upřímnosti, kdož předložen jest v pilnosti, kdo milosrdenství činí, čiň to s ochotností. Milování buď bez pokrytství, v ošklivosti mějte zlé, připojeni jsouce k dobrému. Láskou bratrskou jedni k druhým naklonění jsouce, poctivostí se vespolek předcházejíce, v pracech neleniví, duchem vroucí, 1T 693 Pánu sloužíce, nadějí se veselíce, v souženích trpěliví, na modlitbách ustaviční, v potřebách se svatými zdělujíce, přívětivostí k hostem následujíce." Ř 12,8-13. "Bohatým tohoto světa přikazuj, ať nejsou vysokomyslní, a ať nedoufají v nejistém zboží, ale v Bohu živém, kterýž dává nám hojnost všeho k požívání. A ať dobře činí a bohatnou v dobrých skutcích a snadní ať jsou k udílení i přívětiví, skládajíce sobě základ dobrý k času budoucímu, aby dosáhli věčného života." 1Tm 6, 17-19. Zde je moudře a bezpečně uložená investice, dobré skutky jsou nám zde označovány a doporučovány. Zde máme hodnotné zisky. Není zde nebezpečí nezdaru. V nebesích může být zajištěn poklad, jeho neustálé zvyšování dá vkladateli právo na věčný život. A když život jeho zde se bude končit i všechny jeho zkoušky, dostane se mu věčného života.

Bratře B., nemiluješ pohostinnost, vyhýbáš se břemenu. Krmit svaté a starat se o jejich potřeby pokládáš za obtížný úkol a máš za ztracené, co v tom směru děláš. Prosím, přečti si shora citovaná místa z Písma, je mou vážnou prosbou, aby ti Bůh dal pochopení a rozsuzování. V rodině potřebuješ pěstovat štědrost a dobročinnost a méně pečování o sebe. Zvi rád Boží lid do svého domova, a když okolnosti vyžadují, děl se s nimi rád a radostně o všecko, čeho tě Bůh učinil šafářem. Neudílej skoupě a s neochotou tyto malé projevy své přízně, když to děláš Kristovým učedníkům, děláš to Jemu samému. Právě tak, jako když nedopřáváš svatým Božím svého pohostinství, nedopřáváš je ani Ježíši.

Zdravotní reforma je důležitá pro vás oba. Sestra B. je pozadu v tomto dobrém díle a stavěla se proti, když ještě nevěděla, proti čemu se staví. Odporovala Boží radě proti své vlastní duši. Nezřízená chuť zapříčinila tělesnou slabost a nemoc, zeslabila mravní hodnoty a učinila ji nezpůsobilou vážit si svatých pravd, 1T 694 ceny vykoupení. Sestra B. miluje tento svět. Neoddělila se od světa ve svých náklonnostech a nepoddala se bezvýhradně Bohu, jak On toho požaduje. On nepřijme polovičatou oběť. Všechno, všechno, všechno je Boží a od nás je požadována dokonalá služba. Pavel praví: "Protož prosím vás bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou. A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli své, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá." Ř 12,1.2. Jaká přednost nám zde je tím dovolena, abychom sami na sobě zkusili úmysl Páně a Jeho vůli s námi. Chval Jeho drahé Jméno za tento vzácný dar. Bylo mně ukázáno, že moc světa musí být v sestře B. zlomena, než se bude moci opravdově a bezpečně chopit světa lepšího.

Bratře B., musíš postupovat opatrně a sám se ovládat. Buď trpělivý, pokorný a skromný. Pokorný a tichý duch má v Božích očích velkou cenu. Měl bys pečovat o to, čeho si Bůh cení. Oba dva musíte dokonat dílo, než se budete moci setkat s Božím výrokem. Pracujte, dokud den trvá, neboť nastane noc, kdy již nikdo nebude moci pracovat. Stůjte sami v jasném světle, potom budete moci nechat své světlo tak svítit, že jiní vidouce skutky vaše dobré, budou chválit a oslavovat vašeho nebeského Otce."

Greeville, Mich. 23. ledna 1868.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy