EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Fanatismus ve Wisconsinu

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Fanatismus ve Wisconsinu

Viděla jsem, že Bůh vede v posledním případě kroky mého muže na západ místo na východ, jak se byl nejdříve rozhodl. Ve Wisconsinu bylo nutné napravit zlo. Dílo satanovo získávalo tam na působivosti a bylo by zahubilo duše, kdyby nebylo potřeno. Bůh uznal za dobré vyvolit si někoho, 1T 229 kdo měl už v minulosti s fanatismem zkušenosti a mohl vydat svědectví o satanově moci. Ti, kteří přijali tento nástroj Boží volby, byli napraveni a duše byly zachráněny z osidel, která jim satan připravil.

Bylo mi ukázáno, že tento plán satanův by se byl ve Wisconsinu tak nezdařil, kdyby srdce a mysl lidu Božího byly v souladu s dílem Božím. Duch žárlivosti, podezřívání dosud žil v mysli mnohých. Símě, zaseté skupinou zvanou "Posel" nebylo dosud dokonale vykořeněné. A zatím co věřící vyznávají poselství třetího anděla, nezanechávají svých dřívějších libůstek a předsudků. Jejich víra byla falšována a byli připraveni pro satanův podvod. Ti, kteří se opíjeli duchem "Mesenger" musí vykonat očistnou práci, musí se vymýtit každou jeho částečku a musí přijat poselství třetího anděla, jinak to na nich ulpí jako malomocenství a usnadní jim odtrhnout se od bratří v přítomné pravdě. Bude pro ně snadným domýšlet se, že mohou jít sami jako samostatná skupina do nebes a tak snadno upadnou do nástrah satanových. Velice nerad by ztratil svůj vliv ve Wisconsinu. Má připraveny ještě jiné podvody pro ty, kteří nejsou ve spojení s tělem.

Viděla jsem, že osoby, takto ovládané satanem nejen na duchu, ale i na těle, měly by zaujmout to nejponíženější místo v Boží církvi. Bůh nesvěřuje péči o své stádce nemoudrým pastýřům, kteří chybují a sytí je jedem místo zdravým pokrmem. Bůh chce mít takové muže, pečující o jeho stádce, kteří je mohou sytit čistým, pečlivě vytříbeným pokrmem. Ach, jaké zneuctění, jakou potupu přivedly tyto fanatické proudy na Boží věc. A ti, kteří se pevně přidržují tohoto ducha temného fanatismu, přes jasný důkaz, že pochází od ďábla, nemohou na něm budovat, jejich posudku nemá být přikládána žádná váha. Bůh poslal své služebníky k bratru a sestře G. 1T 230 Tito odpírali se napravit a zvolili si svoji vlastní cestu. Bratr G. byl nedůvěřivým a umíněným a jeho budoucí život se musí vyznačovat velkou pokorou, neboť se ukázal být nehodným důvěry Božího lidu. Jeho srdce není v souladu s Bohem, aniž bylo po dlouhou dobu.

Viděla jsem, že satanovým plánem bylo hrubě zfanatizovat lid ve Wisconsinu. Ovládal jejich mysl a vedl je tak, aby jednali dle nástrah, pod jejichž vlivem se nacházeli. Když pak byl jeho úmysl splněn a tito svedení uběhli kus cesty, jak jim byl naznačil, svolil k tomu, aby poznali svůj omyl, ale ihned se pokusil, vehnat je do opačného extrému, totiž, aby popírali dary a působení Ducha Božího. Satan využíval nedostatku spojení bratra a sestry G. s církvi. Přáli si ubírat se svojí vlastní cestou, přáli si být vedoucími, místo aby se dali sami vést. Bratr G. má sklon k nedůvěře, která ho s jeho touhou po neodvislosti přitahuje k protivné straně, neboť s tímto duchem nemůže být svým bratřím kazatelům pravým druhem. Sestra G. má taktéž sklon k nedůvěřivostí, ale má pevnou, horlivou povahu. Nedostává se jí však zkušeností a nemá ani zdravé víry ani spojení s církví. Její srdce se vzepřelo darům církve. V jejích článcích, zaslaných "Rewiew" k uveřejnění, jeví se nedostatek mírnosti a pokory. Vše se zdálo být pro dílo satanovo připraveno. Přivedl mnohé k odtrhnutí rozumu a zdravého úsudku a k podřízení se pouhým pocitům. Bůh však vyžaduje od svého lidu, aby používal svého rozumu a ne, aby jej odhazoval pro pouhé dojmy. Jeho dílo je všem Jeho dítkám srozumitelné. Jeho učení samo sebe doporučuje chápání inteligentní mysli. Směřuje k pozvednutí mysli. Moc Boží se neprojevuje při každé příležitosti. Potřeba člověka je Boží příležitosti.

Byly mi ukázány skupiny ve zmatku, 1T 231 způsobené nesprávným duchem, všichni se modlili hlasitě najednou, jedni křičeli jedno a druzí opět něco jiného tak, že bylo nemožno říci, je-li to pískot nebo hra na harfu. "Bůh není původem zmatku, ale pokoje." Satan přišel a ovládal situaci, jak mu bylo libo. Rozum a zdraví byly obětovány tomuto poblouzení.

Bůh nepožaduje od svého lidu, aby napodobovali Baalovy proroky, aby trýznili svá těla a hlasitě křičeli a povykovali, aby se bez ohledu na pořádek vrhali do téměř každé nálady až do úplného vysílení. Náboženství nepozůstává z tropení hluku, ale duše je naplněna Duchem Božím, oslavuje Boha sladkým, srdečným chvalořečením. Někteří prohlašují, že mají velkou víru v Boha, a že mají zvláštní dary a zvláštní odpovědi na své modlitby přesto, že postrádají zřejmých důkazů. Zaměňují dohad za víru. Modlitba víry nikdy není ztracena, ale vyžadovat, aby byla vždy vyslyšena tak, jak bychom ve zvláštních záležitostech očekávali, to je opovážlivost.

Když Boží služebníci navštívili --- a ---, bylo toto poblouzení podrobeno přezkoušení. Byl podán jasný důkaz, že toto dílo je nepravé, podvržené. Ale duch fanatismu byl zatvrzelý a nechtěl danému světlu ustoupit. Kéž by byli bývali přezkoušení. Byl podán jasný důkaz, že toto dílo je nepravé, podvržené. Ale duch fanatismu byl zatvrzelý a nechtěl danému světlu ustoupit. Kéž by byli bývali bloudící napraveni Božími služebníky, které k nim Pán poslal. Bůh si přál, aby doznali, že byli vedeni v nepravém duchu. Tehdy by bývalo mělo vyznání jejich nepravostí cenu. Tehdy by byli zachráněni od dalšího vykonávání satanových plánů a nedělali by dalších pokroku v tomto strašlivém klamu. Ale oni nechtěli být přesvědčení. Bratr G. měl dostatek světla, aby se mohl postavit proti tomuto fanatismu, ale nemohl se rozhodnout pod váhou zřejmého důkazu. Jeho umíněný duch odmítl ustoupit světlu, přinesenému jemu Božími služebníky, neboť na ně pohlížel s podezřením a pozoroval je žárlivým zrakem. 1T 232

Viděla jsem, že čím větší je světlo, které lid zavrhuje, tím větší bude moc nástrah a temnot, které na ně přijdou. Zavrhnutí pravdy činí člověka zajatcem, poddaným satanovým nástrahám. Po konferenci v --- a v --- byli otroci tohoto klamu přenecháni ještě větší temnotě, aby ještě hlouběji klesli do tohoto bludu a aby poskvrnili Boží věc tak, že to nebude moci být hned tak smyto. Strašlivá odpovědnost spočívá na bratru G. Zatím co se prohlašoval za pastýře, dovolil daviči, aby vnikl do stádce a sám přihlížel, jak ovečky byly trhány a dáveny. Boží hněv na něm spočívá. Nehlídal duše jako ten, kdo musí skládat počet.

Bylo mi ukázáno zpět a viděla jsem, že Bůh nežehnal v minulosti jeho práci po určitý čas. Ruka Páně nebyla s ním při budování církve a obracení duší na víru. Jeho srdce není v souladu s Bohem. Nemá ducha poselství třetího anděla. Vyřadil se sám ze společenství a sympatie Božího lidu již před tím, než tento klam povstal a to jest jedna z příčin, proč je ponechán v takové temnotě. Bůh nenechává své věrné, posvěcené služebníky v temnotě o charakteru takového fanatického ducha proto, aby mohli nést varovné poselství lidu. Když Boží služebníci přinášeli světlo a pozvedali svého hlasu proti tomuto klamu, nepoznal hlasu Věrného Pastýře, mluvícího skrze ně, jeho nedůvěra a zaujatost vedly ho k tomu, že naň pohlížel jako na hlas cizince. Pastýři stáda mají především rozumět hlasu Knížete Pastýřů. Bůh si přeje, aby jeho lid byl svatý a mocný. Převládá-li duch svatost a dokonalosti v srdci těch, kteří vyznávají jméno Kristovo, podobá se zušlechťujícímu ohni, stravujícímu usazeninu a rozptylujícímu temnotu. Cokoliv pochází ze satana, vstupuje do obrany a rychle pracuje na své vlastní záhubě. Ale pravda zvítězí.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy