EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Budoucnost

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Budoucnost

Při proměnění byl Kristus oslaven svým Otcem. Slyšíme Ho jak praví: "Nyní jest Syn člověka oslaven a Bůh jest oslaven v Něm." Takto byl před svou zradou a ukřižováním posilován pro svá poslední strašlivá utrpení. Jak se údové těla Kristova blíží době svého posledního zápasu - času Jákobova soužení - porostou v Kristu a budou bohatě účastni Jeho Ducha. Tak, jak se třetí poselství zvedá v hlasité volání a jak velká moc a sláva doprovází dokonání díla, bude se věrný Boží lid podílet na této slávě. Je to pozdní déšť, který je oživuje a posiluje, aby prošli časem soužení. Jejich obličeje budou zářit slávou onoho světla, které provází třetího anděla.

Viděla jsem, že Bůh provede svůj lid předivným způsobem dobou soužení. Tak jak Pán Ježíš vylil svoji duši ve smrtelné úzkosti v zahradě, tak budou i oni vroucně dnem i nocí volat a lkát po vysvobození. Nařízení budou přikazovat, 1T 354 že musí přestat světit sobotu, čtvrté přikázání a že musí uctívat první den týdne pod ztrátou života. Ale oni neustoupí a nepošlapou Hospodinovu sobotu, aniž budou uctívat papežské ustanovení. Satanovy voje a špatní lidé je obklopí a budou nad nimi triumfovat, poněvadž se bude zdát, že již není cesty, aby mohli uniknout. Ale uprostřed jejich orgií a triumfů slyšet ránu za ránou, hlasité a hrůzné hřmění. Nebesa se zahalila v temnotu a jsou osvětlována jedině ohněm blesků a strašlivou slávou nebes, když Bůh vysílá hlas ze svého svatého příbytku.

Základy země se třesou, budovy se naklánějí a řítí dolů s hrozivým praskotem. Moře se vaří jako v hrnci a celá zem je ve strašlivém pohybu. Zajetí spravedlivých pominulo a sladkým a slavnostním šepotem sděluje jeden druhému: "Jsme vysvobození. Je to Boží hlas." Se svatou bázní naslouchají slovům tohoto hlasu. Bezbožní také slyší, ale nerozumějí slovům Božího hlasu. Bojí se a třesou, zatím co se svatí radují. Satan a jeho andělé a bezbožný lid, kteří již jásali, že je Boží lid v jejich moci, že jej mohou vyhladit z povrchu země, jsou svědky slávy, propůjčené těm, kteří ctili svatý Boží zákon. Pohlíží na osvícené obličeje spravedlivých, na kterých se odráží obraz Pána Ježíše. Ti, kteří byli tak horliví v hubení svatých, nemohou snést slávu, spočívající na těchto osvobozených a klesají jako mrtví k zemi. Satan a padlí andělé prchají z blízkostí oslavených svatých. Jejich moc ku trápení již navždy minula.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy