EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží věc v Ohio

Svědectví pro církev - svazek první


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží věc v Ohio

Po naší návštěvě v Ohio, na jaře 1858 pracoval H. všemi prostředky proti nám, kde se domníval, že by mohl mít vliv na jednotlivce, činil tak rozšiřováním zpráv, vyvolávajících špatné mínění. Když jsme na jaře 1858 navštívili Ohio, bylo mi svěřeno poselství pro něho a jeho rodinu. 1T 235 Toto svědectví bylo dána jemu. Ale velmi málo lidí vědělo, že mám pro něj poselství. Postavil se proti němu na odpor a prohlašoval, tak jako mnozí jiní, když byli pokárání, že lidé u mne vyvolali předsudek proti jeho rodině. A to vše proto, že vidění na nich zdůrazňovalo tytéž chyby, které jsem po celých deset let opětovně viděla. Tvrdil, že věří viděním, ale když je píší jsem ovlivňována druhými.

Jaký to závěr usuzování! Bůh vykonává zvláštní dílo jedním ze svých uznávaných darů, ale strpí, aby vydané poselství bylo paděláno dříve, než stihne osobu,jíž chce napravit! K čemu tedy jsou vidění, když lidé na ně pohlížejí v tomto světle? Upraví si je podle svého a domnívají se, že mají právo zavrhnout onu část, která neodpovídá jejich cítění. H. ví, že každé slovo vidění v Ohio, týkající se jeho samého je naprosto správné. A když nemohl toto poselství déle církvi zadržovat (neboť bylo požadováno a čteno na konferenci v ---), uznal je za pravé. Ale bojoval i nadále slepě proti tomu, o čem věděl, že je správné.

Nevládl dobře ve svém vlastním domě a byl v posledních desíti letech z té příčiny kárán. Boží hněv na něm spočívá, poněvadž neovládá svých dětí. Tyto děti jsou příslovečně zkažené a mají zkázonosný vliv všude, kdekoliv se zdržují. Po každé, kdy je mně na ně poukázáno, vracím se v duchu k Elimu, ke špatnosti jeho bezbožných synů a k Božímu soudu, který následoval. Bylo mi ukázáno, že rodina H. vzbuzuje odpor u nevěřících a přivádí pohanu na věc přítomné pravdy. Poselství, dané mně na jaře 1858 pro Ohio, zvláště pak pro ---, nebylo mnohými přijato. Je břitké a srdce, která nejsou hluboce prosycena duchem pravdy, vzpouzejí se proti němu. 1T 236

Kazatelé, pracující v tomto státě, nevyvíjeli správný vliv. Pomluvy a narážky byly rozšiřovány proti bratru a sestře Whiteové a proti vedoucím díla v Battle Creek a byly ochotně přijímány do srdcí mnohých, zvláště lehkověrných rýpalů. Satan ví, jak útočit. Pracuje na mysli tak, aby vzbudil žárlivost a nespokojenost proti těm, kteří stojí v čele díla. Potom přicházejí na řadu dary, berou se samozřejmě pouze na lehkou váhu a poučení, daných ve vidění není dbáno.

Kazatelé, pracující v Ohio, přispěli k vyvolání nespokojenosti. H. se snížil na tolik, že se pohyboval v nízkých sférách, vydechuje ducha nespokojenosti, naslouchá lačně nepravým zprávám, sbíral je a ctnostně promlouval: "Vyprávěj a my budeme rozšiřovat." Pracoval tajně, v skrytu a lstivě roznášel nepravdivé zprávy o našem šacení a našem vlivu v Ohio a posiloval domněnku, že bratr White spekuluje. Neměl s námi toho nejmenšího společenství. Byl proti nám velmi zatrpklý. A proč? Prostě proto, že jsem mu sdělila, co mně Pán ukázal o jeho rodině a o jeho nedbalosti a slabosti, kterými ji chtěl povznést, což mu však vyneslo Boží hněv. Pohlížel s pocitem žárlivosti a nesmiřitelnosti na úlohu, kterou jsme hráli ve věci přítomné pravdy.

Bratři v Ohio byli povzbuzováni, aby hleděli s nedůvěrou a podezřením na ty, kteří jsou odpovědni za vedení díla v Battle Creek a byli připraveni povstat proti nim. Bratr J. se pevně stavěl proti bez ohledu na církev. Představoval si, že zlo má svůj pramen ve vedení, a že musí proti němu bojovat. Zaujal bojovné postavení, když vůbec nebylo zač bojovat. Postavil se proti něčemu, co nikdy neexistovalo. Mnozí bratři v Ohiu si libovali v téže domněnce a následovali ho. 1T 237 Jejich boj je nemoudrý. Jsou hotovi zvolat Babylon, ačkoliv sami jsou dokonalým Babylonem.

Kazatelé stojí přímo v cestě Boží věci v Ohio. Měli by jít s cesty, aby Bůh měl volný přístup ke svému lidu. Stojí mezi Bohem a Jeho lidem a odvracejí se od Jeho úmyslu. Bratr J. vykonává vliv, kterého musí zanechat. Viděla jsem, že jsou v Ohio tací lidé, kteří by zaujali správné místo, ale pod pravým vedením. Jsou ochotni podepřít věc přítomné pravdy, ale vidí tak málo vykonaného, že ztrácejí odvahu. Jejich paže jsou slabé a potřebují podepřít. Viděla jsem, že Boží věc nepůjde kupředu vynucenými oběťmi. Bůh takové oběti nepřijímá. Rozhodnutí musí být plně přenecháno lidu. Nemají přinášet pouze roční dary, ale mají také dobrovolně dávat Pánu týdenní a měsíční oběti. To však je přenecháno lidu na vůli, neboť to má být jejich týdenní, měsíční živou zkouškou. Tento desátkový systém tříbí charakter, jak jsem viděla a ukazuje pravý stav srdce. Kdyby byla bratřím v Ohio tato věc předložena ve své pravé podstatě a oni měli sami dobrovolně se rozhodnout, jistě by viděli moudrost a pořádek v desátkovém systému.

Kazatelé by neměli být přísní a neměli by na každého naléhat a vymáhat na něm peníze. Nedá-li tolik, kolik by druhý myslel, že by snad mohl dát, neměli by ho pranýřovat a házet ho přes palubu. Měli by být tak trpěliví a shovívaví jako andělé. Měli by pracovat ve spojení s Kristem. Kristus a andělé sledují vývin charakteru a odvažují jeho morální cenu. Bůh má dlouho trpělivost se svým bloudícím lidem. Pravda se stává stále bližší a bližší a jedna modla za druhou bude ponenáhlu odstraňována, až Bůh ovládne bez výhrady srdce svého posvěceného lidu. Viděla jsem, že Boží lid Mu musí přinášet dobrovolné oběti 1T 238 a odpovědnost nechť je přenechána úplně každému jedinci, chce-li dát mnoho nebo málo. Bude to věrně zaznamenáno. Dopřejte Božímu lidu času, aby zušlechťoval svůj charakter.

Boží služebníci mají vydávat vyhraněné svědectví. Živé pravdy Jeho Slova mají zapůsobit na srdce. A kdyby lid v Ohio měl důstojný příklad před sebou, jistě by dobrovolně přispěli ti, jejichž srdce souhlasí s Božím dílem svými prostředky k šíření Boží věci. Bůh zkouší a osvědčuje svůj lid. Nepřiložil-li by kdo srdce k Jeho dílu a zameškával-li by přinášet oběti svému Bohu, Bůh ho navštíví a bude-li i nadále lpět na své chamtivosti, oddělí ho od svého lidu. Viděla jsem, že v tom musí být systém, který každého přesvědčí. Mladí muži a mladé ženy, mající zdraví a sílu, pociťují jen malou tíhu Božího díla. Nesou odpovědnost za svoji sílu a měli by přinášet dobrovolné oběti Pánu. A nechtějí-li tak činit, odejme od nich svoji žehnající ruku.

Viděla jsem, že Bůh nepřiložil zvláštním způsobem svou ruku k dílu v Ohio, aby tamější věc prosperovala. Něčeho se zde nedostává mezi kazateli a lidem by mělo být úzkostlivé zkušování, upřímné zpytování srdce, aby se nalezla příčina tak velkého nedostatku Božího Ducha. Jejich oběti a obětiny téměř vyschly. Proč pravdy Slova Božího nezapálí jejich srdce a nevedou k sebezapření a obětem? Nechť kazatelé hledají a uvidí, jakým vlivem působí. Bratr J. má nezávislého ducha, což Bůh neschvaluje. Nepůsobí svým vlivem na sjednocení Božího lidu ani na šíření Božího díla.

Viděla jsem, že není na místě, aby bratři vedli dílo, mají-li pouze krátkou, několikaletou zkušenost ve věci přítomné pravdy. 1T 239 Měli by projevovat citlivost v přijímání postavení, která jsou v rozporu s úsudkem a míněním těch, kteří dávají svědectví vzestupu přítomné pravdy a jejichž životy jsou prostoupeny jejím postupem a vzrůstem. Bůh nezvoluje muže s malou zkušeností, aby vedli v tomto díle. Nevyvolí takové, kteří nemají zkušeností v prožitém utrpení, zkouškách, protivenstvích a odříkání, která vytrpěli proto, aby přivedli dílo na tu úroveň, na které se nyní nalézá. V porovnání s tím, co bylo dříve, je teď snadné kázat trojandělské poselství. Ti, kteří se nyní uvazují v toto dílo a vyučují pravdě, mají půdu již připravenou. Nemohou mít zkušenosti v takových odříkáních, jakých zakusili pracovníci přítomné pravdy před nimi. Pravda je jim již předložena. Všechny argumenty jsou připraveny. Takoví by měli dbát toho, aby projevovali nadšení tak, aby nebyli zahanbeni. Měli by být velice bedliví toho, aby nereptali proti těm, kteří tolik prodělali v samých začátcích díla.

Bůh hledí na tyto pracovníky, kteří takřka klesali pod břemenem, když bylo příliš těžké a pomocníků bylo málo. Buď opatrný, čině jim výtky aneb reptaje proti nim, neboť ti to určitě bude připsáno k tíži a žehnající Boží ruka nebude s tebou. Někteří bratři, kteří mají nejmenší zkušenost, kteří nenesli břímě a činili málo nebo nic pro šíření přítomné pravdy, kteří nemají znalosti o záležitostech v Battle Creek, tito bratři první vyhledávají chyby v tamějším vedení Boží věci. A ti, kteří nezachovávají pořádek ve svých časných záležitostech a vedou své domácnosti podle toho, právě ti se staví proti systému, který zajišťuje pořádek v Boží církvi. Neprojevují dobrého vkusu ve světských záležitostech a staví se proti všem v církvi. Takoví lidé by neměli mít hlasu v záležitostech církve. Neměli by mít toho nejmenšího vlivu na ostatní.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy