EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Výchova služebníků evangelia

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Výchova služebníků evangelia

O práci, jež před námi leží, mají jen málokteří jasnou představu. Pravda má být hlásána všem národům. V Americe jako i v jiných zemích je široké pracovní pole. Pro tato území povolává Bůh muže plné oddanosti a čistoty, se širokým rozhledem, s velkodušností ale zároveň plných pokory. Jak málo je těch, kteří mají představu o velikosti této úlohy! Musíme procitnout a tuto práci pojímat s vyššího hlediska než dosud.

Ti, kteří dnes přijímají pravdu, mají velký užitek, zejména v hromadění světla a poznání zveřejňovaných v našich publikacích. Měla by se dnes poznávat pravá cena bohatých a mnohostranných zkušeností z minulosti. Víme, jak těžce pokračovala práce na počátku, jak mnoho překážek se jí kladlo do cesty a jak nepatrné pomocné prostředky měli průkopníci hnutí na podporu díla. Dnes je to jiné, světlo pravdy svítí jasně. Kdyby prosté křesťanství vešlo do srdcí těch, kteří se hlásí k pravdě, pak by jim to propůjčilo nový život a novou sílu. Lidé, kteří žijí v temnotě, by poznali rozdíl mezi pravdou a bludem, jakož i mezi učením Božího slova a výmysly a pověrami.

Stala se chyba, že se nikdo nepokoušel seznámit s pravdou duchovní a vyšší společenskou vrstvu. Lidem, kteří nejsou naší víry, se všeobecně příliš vyhýbáme. Samozřejmě, že bychom neměli s nimi pěstovat žádné společenství, abychom se utvářeli jako oni, ale všude jsou upřímní lidé, o které bychom měli obezřetně, taktně a s porozuměním a laskavým srdcem usilovat. Měli bychom věnovat prostředky, 5T 581 aby se muži a ženy vzdělávali pro práci v těchto vyšších kruzích u nás i v jiných zemích. Všeobecně jsme příliš mluvili o tom, jak možno sejít na prostou, nevzdělanou úroveň myšlení. Bůh potřebuje muže se znalostmi a s vyspělým rozumem, kteří jsou s to zkoumat důkazy, muže, které pravdu vyhrabávají jako skryté poklady. Tito mužové budou schopni přijít nejen k obyčejným, ale i k vyšším třídám. Budou stále zkoumat Bibli, protože jsou si plně vědomi svaté odpovědnosti spočívající na nich. Oni budou podávat bezpečný důkaz svého povolání.

Naše dílo ve svých různých odvětvích trpí nedostatkem schopných sil. Musíme se dávat do nových podniků. Musíme najít prostředky a cesty, jak se dostat do styku s dušemi, které žijí ve tmě bludu. Potřebujeme duchovní schopnosti, pokud možno mnoha lidí, ale neměli bychom je kritizovat, protože jejich myšlenky zrovna nesouhlasí s našimi vlastními myšlenkami. Musíme stanovit velkorysé plány ke vzdělání těch, kteří mají přinášet poselství. Kdo věří pravdě a miluje ji, věnuje hojně prostředků, aby podporoval různé zařízení díla. Ale velmi se nedostává schopných pracovníků. Není moudré stále vynakládat peníze, aby začala nová odvětví díla a přitom tak málo učinit pro vzdělání mužů, kteří tam mají převzít práci. Božímu dílu nesmí překážet nedostatek schopných spolupracovníků. Bůh si přeje nejlépe vzdělané muže, kteří zkoumají v Písmě pravdu, kterou otevírají jiným, milují a uskutečňují ji svým způsobem života a svou povahou. Potřebujeme muže, kteří milují Ježíše a jsou Mu oddáni, muže, kteří vysoce cení Ježíšovu nekonečnou oběť za padlé lidstvo. Potřebujeme rty, které jsou dotknuty svatým ohněm a srdce, jež jsou očištěna od kalu hříchu. Muži, jejichž zbožnost je jen povrchní, kteří svou ctižádostivost staví na první místo, a považují se za nejlepší, nejsou lidmi pro tuto dobu. Lidé, kteří myslí více na sebe, než na dílo, nejsou upotřebitelní.

Nynější výchova našich sborů neslouží k tomu, aby je přiměla k pokornému způsobu života, k odložení vší vnější nádhery a k pěstování 5T 582 vnitřního člověka. Výkonnost sboru je právě tak velká, kolik do něho vloží kazatel svou horlivostí, svou ryzostí, sebezapíráním a svou rozumnou prací. Každý člen církve měl by se vyznačovat živým misijním duchem. Všichni musejí dospět k hlubší zbožnosti, k silnější víře a k větší prozíravosti. Všichni musejí s větší vážností pracovat na svém dalším vzrůstu. Potřebujeme živou víru. Prostý člen církve, který má hlubší pojem o povinnostech, pěstuje společenství s Bohem a je pln horlivosti pro Krista, bude působit silným vlivem k dobrému. On nepije vodu z mělkého, zakaleného a znečištěného proudu, nýbrž z čistého a jasného pramene. Proto může vnést do sboru nového ducha a novou sílu. Čím více přibývá tlaku z venku, tím více by Bůh chtěl oživovat svou církev svatou a vážnou pravdou, které církev věří. Duch svatý, jenž působí v Božích dítkách, bude přemáhat překážky a hájit pole. Pro svůj lid, jenž miluje pravdu a zachovává jeho přikázání, má Bůh připravena velká vítězství. Pole se již bělá ke žni. V pravdě, která nám byla svěřena, jsou k disposici poznání a bohaté, nádherné dary nebes, ale chybí školení a vzdělaní mužové a ženy, aby přijali práci v rychle dozrávajících žňových polích.

Bůh ví, kolik věrnosti a oddanosti vyžaduje každý Jeho příkaz. V tomto velikém díle není místo pro zahaleče a pro lidi, kteří jsou spokojeni sami se sebou, nebo ty, kteří nejsou schopni svůj život v nějakém povolání přivést k úspěchu, není zde místo pro polovičatá srdce, jimž chybí oheň a která nejsou ochotna pro Krista vzít na sebe obtíže, odpor, potupu a smrt. Křesťanský kazatelský úřad není místem pro trubce. Mnozí muži se pokoušejí kázat, ačkoliv jsou nedbalí, lhostejní a neuctiví. Učinili by lépe, kdyby obdělávali pole, než aby vyučovali svatou Boží pravdu.

Mladí muži budou muset brzy nést břemena, jež starší muži nesli před nimi. Ztratili jsme čas, v němž jsme zameškali povolat mladé muže 5T 583 k vyšším úkolům a dát jim vyšší a důkladnější vzdělání. Dílo kráčí neustále kupředu a my máme uposlechnout rozkazu: "Jděte vpřed!" Mnoho dobrého by se mohlo vykonat mladými lidmi, kteří zakotvili v pravdě a nedají se tak snadno ovlivnit svým okolím nebo odvést od pravé cesty, kteří kráčejí s Bohem, pilně se modlí a se vší vážností usilují získat co možná nejvíce poznání. Kazatel by měl být připraven, aby použil těch nejvyšších duchovních a mravních sil, jimiž ho příroda, vzdělání a Boží milost vyzbrojily. Přitom bude však jeho úspěch více záviset na stupni oddanosti a sebeobětování, s níž vykonává svou práci, nežli na přirozených nebo nabytých schopnostech. Opravdové a vytrvalé úsilí o získání předpokladů pro úspěšnou službu je nezbytné, ale když Bůh nežehná naší lidské námaze, nemůžeme dosáhnout ničeho. Kristus praví: "Beze mne nic nemůžete učinit" J 15,5 Boží milost je tou mohutnou silou vykoupení, bez níž zůstává všechna lidská námaha marná, její pomoc je nutná i při nejsilnějších a nejvážnějších lidských snahách o vštípení pravdy.

Boží dílo vyžaduje učitele s vynikajícími mravními vlastnostmi, kterým se může svěřit výchova jiných. Muži se zdravou vírou, jemnocitem a trpělivostí, kteří kráčejí s Bohem a vyhýbají se dokonce i jakémukoli zdání zla, muži, kteří jsou tak těsně spojeni s Bohem, že mohou sloužit jako zprostředkovatelé světla - zkrátka, křesťanští šlechtici. Z nich vycházející dobrý vliv nebude nikdy setřen a takto udílená výchova zůstane účinná až navěky. Co se v této výchovné práci opomene, nebude pravděpodobně vykonáno nikdy. Kdo chce vzít na sebe tuto úlohu? Přejeme si, aby byli silní mladí muži, kteří zakořenili a zakotvili ve víře a kteří mají tak živé spojení s Bohem, že kdyby se na tom vedoucí bratři usnesli, mohli by oni mladí muži navštěvovat vysoké školy naší země, kde by našli více možností ke studiu a ke shromažďování zkušeností. Kontakt s různými druhy intelektu, 5T 584 seznámení se s prací a výsledky známých učebních metod a teologického poznání, užívaných v hlavních učebních ústavech, mělo by velkou cenu pro takové pracovníky připravující se pro práci s třídami o vyšším vzdělání a pro setkání se s převažujícími bludy dnešní doby. Tak to dělali staří Valdenští, a kdyby naši mladí lidé jako oni zůstali Bohu věrni, mohli by ještě v době svého vzdělávání vykonat dobré dílo tím, že zasévají símě pravdy do srdcí jiných lidí.

„Zmužile sobě počínejte, buďte silní.“ 1K 16,13 Taž se toho, který pro tebe vytrpěl potupu, pohanu a posměch: "Pane, co chceš, abych činil?" Sk 9,6 Nikdo není příliš vysoce vzdělaný, aby se nemohl stát pokorným Kristovým učedníkem. Ti, kteří to pociťují jako vyznamenání, nejlepší část svého života a svého vzdělání zasvětit Tomu,od něhož je obdrželi, ti se nebudou bát žádné námahy a žádné oběti, aby svěřené jim hřivny vrátili Bohu v nejlepší službě. Ve velikém životním zápase mnozí kazatelé ztrácí z očí smysl pro vážnost a svatý charakter svého poslání. Smrtelná kletba hříchu zatemňuje a porušuje v nich mravní Boží obraz v nich, protože nepracují tak jako Kristus.

Poznáváme nutnost úsilí o vyšší cíle vzdělání a ustanovování lépe připravených kazatelů. Kdo před svým nástupem do Božího díla nenabyl příslušného vzdělání, ten není schopen převzít tento svatý odkaz a nést vpřed dílo reformace. Naopak i po svém nástupu měli by neustále pracovat na svém vzdělání. Musí v sobě nechat přebývat Boží slovo. Potřebujeme u našich pracovníků více rozvíjení, vzdělání a ušlechtilosti duše. Takové zdokonalení by přineslo ovoce pro věčnost.

"Psal jsem otcové, že jste poznali toho, kterýž je od počátku. Psal jsem vám, mládenci, že silní jste a Boží slovo 5T 585 ve vás zůstává, a že jste zvítězili nad tím zlostníkem." 1J 2,14 Zde apoštol spojuje zkušenost otců se zkušeností mladých mužů. Podobná spojitost je mezi staršími služebníky v díle a mladšími, kteří neprožívali zkušenosti ranném vývoji tohoto díla. Kdo v době vzniku poselství byl ještě mladý, potřebuje výchovu starých praporečníků. Tito učitelé si musí ujasnit, že musí vynaložit úsilí, aby vychovali muže pro jejich svatý úkol, dokud tito praporečníci ještě mohou vysoko třímat korouhev. A přece i ti, kteří tak dlouho stáli v boji, mohou ještě vybojovat vítězství. Oni tak důkladně znají satanovy úskoky, že tak snadno nemohou být vytlačeni ze starých stezek. Připomínají si staré časy. Oni znají Toho, který je od počátku. Oni stále ještě mohou být nositeli světla, věrnými svědky pro Boha a živými listy, které každý zná a čte.

Proto děkujme Bohu, že ještě žijí ti, kteří jako Jan mohou vypravovat o svých zkušenostech z počátků poselství a jak přijali to, co je nám dnes tak drahé. Ale jeden za druhým padají ze svých postavení a je proto moudré vychovat jiné, aby převzali dílo tam, kde oni je zanechali.

Musíme vyvíjet úsilí, abychom vychovali mladé muže pro toto dílo. Oni musí jít do popředí, převzít břemena i odpovědnost. Muži, kteří jsou dnes ještě mladí, musí se stát silnými lidmi. Musí být schopni vypracovávat plány a udílet rady. Slovo Boží přebývající v nich, je očistí a naplní vírou, nadějí, odvahou a oddaností. Dílo nyní velmi zaostává, protože se lidé ujímají zodpovědností, na které nejsou připraveni. Má tento citelný nedostatek přetrvávat a dále se zvětšovat? Má tato veliká zodpovědnost vypadnout z rukou starých, zkušených mužů do rukou těch, kteří nejsou schopní si s ní poradit? Nezanedbáváme nutnou záležitost, když naši mládež neškolíme a nevychováváme k tomu, aby mohla jednou zastávat odpovědná postavení? 5T 586

Pečujte o to, aby kazatelé byli vzdělaní a současně měli mírnou povahu a pokorné srdce. Povznesme dílo na co možná nejvyšší úroveň a mějme vždy na mysli, že pokud vykonáme svůj díl práce, Bůh nikdy nezklame a vykoná své.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy