EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Potřeby našich institucí

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Potřeby našich institucí

Čas od času jsem se cítila puzena Duchem Božím vydat svědectví ohledně potřeby zabezpečit co nejlepší talenty pro práci v různých ústavech a jiných odvětvích díla. Dosud nebyla věnována dostatečná péče zajišťování nejlepších schopností pro všechny části našeho díla. Ti, kdo jsou na zodpovědných místech musí být lidé školení pro práci - lidé, které Bůh může učit a které může poctít moudrostí a porozuměním jako Daniele. Musí to být přemýšliví lidé, kteří nesou Boží pečeť a kteří jdou neochvějně vpřed ve svatosti, s mravní důstojností a v pochopení díla, které konají. Musí to být modlitební lidé - lidé, kteří vyjdou na horu a uzří Boží slávu a důstojnost nebeských bytostí, jímž přikázal pečovat o Jeho dílo. Pak jako Mojžíš budou následovat vzor daný jim na hoře a budou na stráži, aby opatřili a získali pro dílo nejlepší hřivny, jaké jen lze získat. Jsou-li to rostoucí lidé, s posvěcenou inteligencí, naslouchající Božímu hlasu, snažící se zachytit každý paprsek Božího světla, pak půjdou přímým směrem jako slunce a budou vzrůstat v moudrosti a milosti u Boha. 5T 550

Vydavatelské odvětví je velice důležitým odvětvím Božího díla a všichni, kdo v něm pracují, by si měli uvědomit, že je nařízené Bohem a že celá nebesa se o toto odvětví zajímají. Obzvláště vedoucí díla by měli mít široký rozhled a posvěcený úsudek. Svou bezmyšlenkovitostí a netaktností by neměli promrhat Bohem jim dané prostředky a neměli by se také dopustit omylu aby brzdili dílo omezenými plány a svěřovali ho mužům neschopným.

Opětovaně mi bylo ukázáno, že všechny naše instituce by měli spravovat lidé duchovně smýšlející a ne řídící se svými vlastními, porušenými představami a plány. Toto dílo by nemělo spočívat na těch, kteří chtějí směšovat svaté s obecným a kteří vidí Boží dílo na téže úrovni jako pozemské zájmy, aby ho nespravovali tak, jak jsou zvyklí řídit své vlastní, časné záležitosti. Dokud v našich institucích nebudou lidé s širokým rozhledem, kteří dovedou plánovat v souladu s rozmachem díla a jeho vznešeným charakterem, bude tu tendence zužovat všechno, co se podniká a Bůh bude zneuctěn. Kéž by všichni, kteří nesou zodpovědnosti v souvislosti s Božím dílem, povznesli se na vyšší, svatější úroveň, kde by se měl nacházet každý křesťan! Kdyby chtěli, pak by oni sami, jakož i dílo které zastupují, bylo zušlechtěno a přioděno svatou důstojností a oni sami by se těšili úctě všech pracovníků.

Mezi zaměstnanci v našich ústavech jsou lidé, kteří nehledají Boží radu, kteří se nepřizpůsobují velikým zásadám pravdy, které Bůh uložil ve svém Slovu a kteří v důsledku toho projevují očividné, výrazné nedostatky povahy. V důsledku toho největší dílo, jaké kdy bylo svěřeno smrtelníkům, bylo zmařeno chybným lidským řízením, 5T 551 místo aby bylo vedeno nebeskými pravidly, které měly vše usměrnit a bylo mnohem úplnější ve všech svých odvětvích.

Lidé na zodpovědných místech měli by být lidmi dostatečně širokého rozhledu, aby ocenili lidi vzdělané a odměnili je podle jim dané zodpovědnosti. Je pravdou, že ti, kteří pracují v Božím díle neměli by pracovat pouze za mzdu kterou dostanou, nýbrž spíše k Boží slávě, pro pokrok Jeho díla a proto, aby obdrželi nehynoucí bohatství. Současně však bychom neměli očekávat že ti, kteří dovedou pracovat přesně a důkladně v díle, které vyžaduje promyšlené a vytrvalé úsilí, nemají dostat větší odměnu, než méně dovední pracovníci. Nadání musí být správně oceněno. Ti, kdo nedovedou ocenit dobré dílo a pravou odbornost, neměli by být zaměstnáni v našich institucích, neboť jejich vliv bude brzdit dílo a snižovat ho na nižší úroveň.

Chtějí-li naše instituce být tak prospěšné jak to chce Pán, musí tu být mnohem více důmyslu a vážné modlitby vedle neochvějné horlivosti a duchovního zápalu. Zapojit zodpovědnou třídu pracovníků do díla, může vyžádat větší investiční vypětí, nakonec to však bude hospodárnější, neboť zatímco je podstatně důležité všestranně uplatňovat šetrnost, zjistí se, že snaha zachránit prostředky tím, že zaměstnáme ty, kteří budou pracovat za nízkou mzdu a jejichž práce odpovídá jejich mzdě, se nevyplácí. Práce bude opožděná a dílo bude oslabené. Bratři, ve svých osobních věcech můžete šetřit jak chcete - při budování svých domů, při nákupu svých oděvů, při opatřování si pokrmu a ve svých všeobecných vydáních, nevnášejte však tuto šetrnost do Božího díla takovým způsobem, abyste zabránili pracovat schopným a opravdu mravně vzácným lidem. 5T 552

Ti, kteří závodili při olympijských hrách, na něž nás apoštol Pavel upozornil, potřebovali důkladnou přípravu. Různí mistři s nimi celé měsíce cvičili, aby jejich tělo bylo silné a svěží. Směli jíst jen takovou stravu, která měla jejich tělo uchovat v nejlepším stavu a jejich oděv nesměl nikde tísnit žádný orgán či sval. Když se ti, kteří měli závodit o světskou slávu, museli podrobit kvůli úspěchu přísné kázni, čím nutnější je pro pracovníky v díle Páně, aby byli důkladně ukázněni a připraveni. Jinak nemohou mít úspěch! Jejich příprava musí být mnohem poctivější, jejich horlivost a sebezapíravé úsilí o to větší, než jak tomu bylo u kandidátů světského vítězství, oč nebeské věci převyšují zájmy pozemské. Cesta k úspěchu není cesta pohodlná, abychom po ní mohli jet přepychovým vozem. Je to cesta hrbolatá, plná překážek, které můžeme překonat jen trpělivým úsilím.

Moji bratři, ani polovinu péče jsme nevěnovali tomu, aby ti, kteří mohou pracovat v díle Božím, pochopili význam kvalifikovat se pro toto dílo. Svými chabými schopnostmi mohou konat jen nedokonalou práci, budou-li však vzděláni moudrými a posvěcenými učiteli a zároveň vedeni Božím duchem, nebudou jen schopni konat dobré dílo sami, nýbrž budou správně formovat jiné, kteří mohou pracovat s nimi. Mělo by proto být i jejich trvalou snahou učit se, jak se mohou stát inteligentnějšími ve své práci. Nikdo nemá zůstávat v pohodlné nečinnosti, nýbrž všichni by se měli snažit pozvednout a zušlechtit, aby svým chabým chápáním nezapomněli na vyvýšený charakter práce a nesnižovali ho podle své vlastní omezené úrovně. 5T 553

Viděla jsem, jak v mnoha odvětvích díla se nesprávně vedou knihy. Vedení knih je a vždy bude důležitou součástí díla a školení odborníci jsou velice potřební v našich institucích, jakož i ve všech odvětvích naší misijní práce. Je to dílo, které si vyžaduje studia, má-li být konáno správně a odborně a bez překážek a přepracování. Avšak školení kompetentních lidí pro toto dílo bylo žalostně zanedbáno. Je to hanba, konat dílo takového významu jako je naše, takovým nedokonalým, nepřesným způsobem. Bůh chce tak dokonalé dílo, jak je to jen možné lidem konat. Je to neúcta ke svaté pravdě a jejímu Původci, konat Jeho dílo nějak jinak. Viděla jsem, že nebudou-li pracovníci v našich institucích podřízeni autoritě Boží, bude mezi nimi nedostatek souladu a jednotné akce. Chtějí-li všichni poslouchat Jeho radu, Pán bude jejich neviditelným Velitelem, musí tu však byt také viditelná hlava, která se bojí Hospodina. Pán nikdy nepřijme nedbalé a nepořádné pracovníky a nikdy nepovede vpřed k vznešeným výšinám a jistému vítězství lidi svévolné a neposlušné. Vysoký duševní pokrok naznačuje, že v srdci vládne Ježíš. Srdce, v němž vládne Jeho pokoj a radost a přináší blahoslavené ovoce Jeho lásky, stává se Jeho chrámem i Jeho trůnem. Kristus říká: "Vy přátelé moji jste, učiníte-li to, což já přikazuji vám." J 15,14

Naše ústavy jsou daleko pod úrovní, na níž je chce Bůh mít, protože mnozí z těch, kdož v nich pracují, nejsou Jeho přátelé. Jsou lidé, kteří nerostou, neučí se stále od Ježíše, proto nejsou čím dál, tím prospěšnějšími. Kdyby k Němu přišli blíž a hledali Jeho pomoc, chodil by s nimi a mluvil by s nimi, byl by jejich rádce ve všech věcech a dal by jim, jako kdysi Danielovi, nebeskou moudrost a porozumění. 5T 554

Před léty jsem viděla, že náš lid je daleko pozadu při získávání moudrosti, která by ho uschopnila pro zodpovědné místo v díle. Každý člen církve by měl vynaložit úsilí, aby se připravil pro Mistrovo dílo. Každému byla určena práce podle jeho schopností. I nyní v jedenácté hodině bychom měli začít vzdělávat lidi schopné pro dílo, aby mohli při zastávání zodpovědných míst sami vychovávat slovem a příkladem všechny, kdo s nimi spolupracují.

Sobecká ctižádost některým bránila vést jiné k poznání. Ostatní nedbali, aby vynaložili námahu a učili někoho jiného. A přece by to byla ta nejlepší práce, jakou by mohli pro Ježíše vykonat. Kristus říká: "Vy jste světlo světa", z toho důvodu máme nechat své světlo svítit lidem.

Kdyby dbali na všechno, co Pán ohledně těchto věcí mluvil, naše ústavy by dnes měly vyšší a svatější postavení než mají. Lidé se však spokojili s malými výsledky. Nesnažili se ze všech sil rozvíjet své duševní, mravní i tělesné schopnosti. Neuvědomili si, že to Bůh od nich požaduje, neuvědomili si, že Kristus zemřel, aby mohli právě toto dílo konat. V důsledku toho jsou v mnohém pozadu, zatímco mohli být vzděláni a připraveni přemýšlet a plánovat. Mohli přidat ctnost ke ctnosti a poznání k dalšímu poznání a tak být silní v Pánu. Toto však neudělali. Nechť nyní jde každý do práce s pevným rozhodnutím zdokonalovat se. Dílo v současné době nepotřebuje ani tak mnoho lidí jako moudřejší a posvěcenější pracovníky.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy