EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nebezpečí mládeže - 5T 508

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Nebezpečí mládeže - 5T 508

Bratře D, moje modlitby vystupují k Pánu za tebe a má láska ke tvé duši mne vede k tomu, abych ti opět napsala. Velice mne rmoutí tvůj případ. Ne, že bych hleděla na tebe jako na pronásledovaného, nýbrž jako na svedeného, nesprávně vedeného člověka, který nemá Kristovu podobu ve své duši a který podvádí sám sebe ke své jisté záhubě.

Kdyby ti Boží dílo leželo na srdci, zpozoroval bys, že tvoji bratří svým postojem k tobě, vykonali jen svou povinnost. Mluvíš o cestě do --- a naznačuješ, že můžeš být mužem. Zodpovědní lidé v nakladatelství žádají od tebe jen to, abys byl mužem právě tam, kde jsi, aby ses neponižoval přátelením s hříšníky a aby ses nespojoval s pachateli nepravosti. Přestaň mít pochopení sám pro sebe a pamatuj na Vykupitele světa. Uvažuj nad tou nekonečnou obětí, která byla přinesena za člověka a pak pomysli na Jeho zklamání, když po přinesení takové oběti, se člověk rozhoduje pro obecenství s těmi, kteří nenávidí Krista a spravedlnost a stává se jedním z nich v povolování zvrácené chuti a přivádí svou duši do věčné zkázy.

Tys mě však slyšel mluvit všechny tyto věci, tys je četl, když jsem ti psala a přece to všechno nezasáhlo tvé srdce a život. Máš své srdce zaměřené proti dobru a otevřené zlu. Vykročil jsi na cestu nepřítele a nedržel ses Boha, aby tě uschopnil odolávat jeho pokušením. Připusťme, že zpřetrháš všechny styky s --- v důsledku odvety, protože ti tvoji bratří řekli pravdu; zraní to tebe, nebo je? Svým počínáním je zarmoutíš, avšak práce půjde přesto všechno vpřed. Bůh probouzí pracovníky na každém kroku. On není závislý na tobě ani na žádném člověku, aby konal Své dílo. Není-li tvé srdce čisté, nejsou-li tvé ruce 5T 509 čisté před Ním, nemůže s tebou spolupracovat. Chce, aby ve tvém srdci a životě vládla pravda a byla vetkána do tvého charakteru.

Radím ti, abys pokořil své srdce a vyznal své nepravosti. Uvažuj nad slavnostní Davidovou radou, kterou dal Šalamounovi na své smrtelné posteli: "Já již odcházím podle způsobu všech lidí. Protož posilni se a měj se zmužile. A ostříhej přikázání Hospodina Boha svého, chodě po cestách jeho a zachovávaje ustanovení jeho, rozkázaní jeho i soudy jeho i svědectví jeho, jakož psáno jest v zákoně Mojžíšově, ať by se šťastně vedlo, což bys koli činil, i všecko, k čemuž bys se obrátil." 1Kr 2,2.3 Vezmi si toto poučení k srdci. Nechť nikdo nelichotí tvému nesprávnému jednání. Zatímco je hanba hřešit, není žádná hanba, ale spíše čest, své hříchy vyznávat. Zachovej si pravou osobnost a pěstuj mužnou důstojnost. Odlož pýchu, ješitnost a falešnou důstojnost, neboť všechno to lze pěstovat pouze za cenu strašných důsledků.

Hlučný zpěv, veselá společnost nebo dráždivé nápoje, tě neudělají před Bohem mužem, ani tvé srdce nerozveselí v nemoci a v žalu. Jedině pravé náboženství může být tvou útěchou a potěšením v nebezpečí. Kázeň, kterou jsi obdržel v úřadě, nebyla tvrdší a přísnější, než jakou ti ukládá Boží slovo. Nazveš snad Boha nespravedlivým? Řekneš mu snad do tváře, že je náladový, protože říká, že činitelé nepravosti budou vyloučení z Jeho přítomnosti?

Jak jasně je v Božím slově znázorněno Jeho zacházení s člověkem, který přijal Jeho pozvání na svatbu, který si však neoblékl roucho připravené pro něho - roucho Kristovy spravedlnosti! Domníval se, že jeho vlastní oděv postačí pro Kristovu přítomnost. Byl však vyvržen jako ten, který urazil svého Pána, zneužívající Jeho dobroty. 5T 510

Můj bratře, tvoje spravedlnost nebude postačující. Musíš si obléci roucho Kristovy spravedlnosti. Musíš se podobat Kristu. Přemýšlej o těžké zkoušce, kterou Kristus vytrpěl na poušti pokušení, když šlo o chuť. Byl vyhublý dlouhým půstem pro tebe a pro mne, bojoval a přemohl satana, aby nám připravil bezpečnou půdu, přinesl Božskou pomoc, abychom mohli zvítězit nad chutí a nad každou nesvatou žádostí.

Žádám tě, abys tuto otázku viděl takovou, jaká je. Spojíš-li se s posměvači Boha v pití piva, vína či silnějších nápojů, představ si Ježíše, jak trpí nejprudší muka hladu, aby mohl zlomit moc satana a pomohl člověku zvítězit nad sebou samým. Pamatuj, že když s bezbožnými, kteří zamítají pravdu a odmítají spasení, zdviháš pohár pěnícího se piva, Ježíš tě vidí. Ten Ježíš, kterého zveš svým Spasitelem, v němž skládáš svou naději na věčný život. Jakpak můžeš být tak mravně slabý a nevidět vliv těchto věcí na sebe a na jiné! Přestupuješ nejslavnostnější slib a pak mluvíš, že jsi pronásledován!

Když ti, kteří se cítí puzeni učinit něco, aby zlomili moc, kterou satan vládne nad naší mládeží, říkají ti v zármutku, že když nezměníš své zvyky, nemohou tě udržet v Božím díle jako překladatele, jak můžeš obstát před nimi vzdorně bez jakéhokoli důkazu o lítosti nad svým jednáním? Jak vidí tvůj postoj Spasitel, který dal svůj život ze tebe? A přece myslíš, že jsi pronásledován. "Všichni my zajisté ukázati se musíme před soudnou stolicí Kristovou, aby přijal jeden každý to, což skrze tělo působil, podle toho, jakž práce čí byla, buď v dobrém neb ve zlém." 2K 5,10 Když staneš před tím velikým a strašným tribunálem, od jehož výroku nebude žádné odvolání, kde nebude žádného omylu, žádného nepochopení, pak budeš mlčet. Nebudeš moci 5T 511 říci ani jediné slovo na obhajobu svého jednání. Budeš stát vinen, odsouzen a beznadějný, neodstraníš-li nyní své hříchy, nebudeš-li pilně činit pokání a neoblékneš-li si roucho Kristovy spravedlnosti.

Jak jinak se vůči tobě měli zachovat. Pociťuji ten nejjemnější soucit a lásku ke tvé duši, avšak falešná slova soucitu utvrdily tě v odboji a pohrdání vůči těm, které Bůh ve svém díle postavil na zodpovědné místo - to nikdy neudělám. Příliš si tě vážím, než abych ti řekla něco, jak to někteří jistě udělají, že konáš dobře, jdeš-li touto cestou. Tím že tak mluví, ponižují tvé mužství, stírající mravní Boží obraz ve tvé duši, svádějí tvé srdce a zneuctívají Toho, který tě vykoupil za velikou cenu své vlastní krve.

Kristus řekl: "Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem a sedím s Otcem svým na trůnu jeho." Zj 3,21 Vítězíš, anebo jsi přemáhán svými vlastními choutkami, zálibami a vášněmi?

Aby ti bylo možné bezpečně svěřit překládání našich nejdůležitějších děl, abys mohl zacházet se svatými věcmi, neměl bys mít nejúplnější spojení s Bohem a neměl bys být cele posvěcen Jeho službě? Neměl bys být tam, kde můžeš mít svaté anděly za pomocníky, kteří by ti dávali moudrost a poznání jako Bůh dával Danielovi, aby ti vnukli správné myšlenky, abys dělal překladatelské dílo správně? Pakliže se rozhodneš otevřít své srdce satanovu našeptávání, zvolíš-li si společnost Kristových nepřátel, očekáváš, že tě Bůh zázračně zachrání před satanovou mocí? Tvou duši obklopují zlí andělé. Jsou však tebou pozvanými hosty. Dávají návrhy a ty je přijímáš. Dokud nebudeš pevně rozhodnut poslouchat Boží vůli, nebude tě moci vést.

Ježíš očekává ode všech, kteří tvrdí, že jsou Jeho vojíny, že Mu budou sloužit. Očekává, 5T 512 že rozpoznáš nepřítele a budeš mu odporovat, že ho nepozveš za důvěrníka a nezradíš svaté povolání. Pán tě postavil na místo, kde se můžeš rozvíjet, zušlechťovat a kde můžeš ustavičně získávat způsobilost pro Jeho dílo. Nezískáš-li tuto kvalifikaci, vinen budeš jen ty sám.

Existují tři způsoby, jimiž nám Pán zjevuje svou vůli, aby nás vedl a uzpůsobil vést také jiné. Jak můžeme rozeznat Jeho hlas od cizího hlasu? Jak ho rozeznáme od hlasu falešného pastýře? Bůh nám odhaluje svoji vůli ve svém Slově, Písmu svatém. Jeho hlas je také zjeven v Jeho prozřetelném díle a bude poznán, neodvrátíme-li svou duši od Něho tím, že půjdeme po vlastních cestách a budeme jednat podle své vlastní vůle a následovat našeptávání neposvěceného srdce, dokud smysly nebudou tak zmateny, že nespatří věčné zájmy a satanův hlas nebude tak zamaskován, že ho přijmeme za Boží hlas.

Další způsob jak můžeme slyšet Boží hlas je prostřednictvím svatého Ducha působícího na naše srdce, utvářejícího naší povahu. Jestliže máte jakoukoliv pochybnost v nějakém předmětu, obraťte se předně k Písmu. Jestliže jste opravdu začali žít životem víry a odevzdali jste se Pánu, abyste cele patřili Jemu a On vás začal utvářet a formovat podle svého záměru, můžete se stát nádobou ke cti. Měli bychom mít opravdovou touhu být poddajnými v Jeho rukou a jít, kamkoli nás povede. Tehdy Mu důvěřujeme, pracujeme v souladu s Jeho záměry a současně utvrzujeme své spasení s bázní a třesením. Můj bratře, ty se zde setkáš s těžkostmi, neboť ses nenaučil ze zkušenosti poznávat hlas dobrého Pastýře a z toho vznikají pochybnosti a nebezpečí. Měl bys být schopen rozeznat Jeho hlas.

5T 513 Uplatněni vůle

Čisté náboženství ovlivňuje vůli. Vůle je vládnoucí silou přirozenosti člověka, jíž podléhá vše ostatní. Vůle není záliba nebo náklonnost, nýbrž je rozhodující mocí, působící v lidech poslušnost nebo neposlušnost vůči Bohu.

Jsi mladý, rozumný muž, toužíš, aby tvůj život byl nakonec způsobilý pro nebesa. Často jsi znechucen, když se nacházíš mravně skleslý, v otroctví pochybností a ovládán zvyky a způsoby svého starého života v hříchu. Zjišťuješ, že tvá citově založená povaha není věrná sobě, tvým nejlepším rozhodnutím a zároveň tvým nejslavnostnějším slibům. Nic se ti nezdá skutečné. Vlastní nestálost tě zavádí do pochybnosti o upřímnosti těch, kteří by chtěli pro tebe jen dobré. Čím víc bojuješ v pochybnostech, tím neskutečnější to všechno připadá, až nakonec se to zdá, že nikde nemáš pevnou půdu. Tvé sliby jsou jako lana z písku a na slova a činy těch, jimž bys měl důvěřovat, hledíš též v neskutečném světle.

Budeš v neustálém nebezpečí, dokud nepochopíš pravou sílu vůle. Smíš věřit a slibovat všechno, avšak tvé sliby a tvá víra nemají žádnou cenu, nedáš-li svou vůli na stranu víry a činů. Bojuješ-li boj víry celou sílou své vůle, zvítězíš. Nesmíš důvěřovat svým pocitům, svým dojmům, svým pohnutkám, neboť nejsou spolehlivé. Zvláště při tvém převráceném chápání a u vědomí tvých nesplněných slibů a zmařených předsevzetí. To oslabuje tvou důvěru v sebe jakož i důvěru jiných v tebe.

Nesmíš si však zoufat. Musíš být rozhodnut věřit, i když se ti nezdá nic pravé a skutečné. Nemusím ti říkat, že ses sám přivedl do tohoto nezáviděníhodného postavení. Opět musíš získat důvěru 5T 514 v Boha a ve své bratry. Záleží na tobě, odevzdáš-li svou vůli Ježíši Kristu. Jakmile to učiníš, Bůh ji okamžitě přijme a způsobí v tobě své chtění i činění. Celá tvá povaha bude pak podléhat Kristovu duchu, ano i tvé myšlenky mu budou poddány. Nemůžeš ovládat své pohnutky a sklony tak, jak bys chtěl, můžeš však ovládat vůli a můžeš změnit celý svůj život. Odevzdáš-li svou vůli Kristu, bude tvůj život skryt s Kristem v Bohu a spojí se s mocí, která převyšuje všechna knížata a mocnosti. Můžeš mít od Boha sílu, která tě bude pevně pojit s Jeho silou. Získáš nové světlo, světlo živé víry, avšak tvá vůle musí spolupracovat s Boží vůlí, nikoli s vůlí kamarádů, kteří jsou neustálým nástrojem satanovým, jenž se tě ustavičně snaží okouzlit a zničit.

Nechceš bezodkladně vytvořit správný vztah k Bohu? Nechceš říci: "Odevzdám svou vůli Ježíši a to ihned" a postavit se od této chvíle zcela na stranu Páně? Nedbej na zvyklosti a silné touhy, chutě a žádosti. Nedopusť, aby satan mohl říci: "Jsi ubohý pokrytec". Zavři dveře, aby tě satan nemohl obviňovat a zmalomyslňovat. Řekni. "Chci věřit, věřím, že Bůh je mým Pomocníkem" a poznáš, že jsi v Bohu vítězem. Bude-li tvá vůle ustavičně na Boží straně, veškeré tvé city se podřídí vůli Pána Ježíše. Pak poznáš, že tvé nohy stojí na pevné skále. Někdy tě to bude stát veškerou sílu vůle, kterou máš. Bůh ti však pomůže a ty vyjdeš z tříbení jako nádoba ke cti.

Mluv vírou. Postav se na Boží stranu. Nechoď na stranu nepřítele a Pán bude tvým Pomocníkem. Učiní pro tebe, co sám pro sebe nemůžeš učinit. Výsledek bude takový, že budeš jako 5T 515 "cedr na Libánu". Tvůj život bude ušlechtilý a tvé dílo bude vykonáno v Bohu. Pak bude v tobě síla, opravdovost a prostota, které z tebe učiní vyleštěné nářadí v Božích rukou.

Denně musíš pít z pramene pravdy, abys rozuměl tajemství potěšení a radosti v Pánu. Musíš však pamatovat, že tvá vůle je hybnou pákou všech tvých činů. Tato vůle, která tvoří tak důležitého činitele v charakteru člověka, dostala se pádem pod kontrolu satana a on se od té doby vždy usiloval v člověku o chtění a činění jeho vlastní vůle, avšak k naprosté zkáze a bídě člověka. Avšak nekonečná Boží oběť v daru Ježíše, jeho milovaného Syna, který se stal obětí za hřích, umožňuje Mu říci bez porušení jediné zásady Jeho vlády: "Odevzdej se mi, dej mi svou vůli, vezmi ji z pod satanovy vlády a já ji použiji; pak mohu působit v tobě chtění i činění podle dobře libé vůle své." Když ti dává Kristovu mysl, tvá vůle se stává Jeho vůlí a tvůj charakter je změněn podle podoby Kristova charakteru. Je tvým záměrem konat Boží vůli? Chceš poslouchat Písmo? "Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž sám sebe a vezmi kříž svůj a následuj mne." Mt 16,24

Nemůžeš následovat Krista, neodmítneš-li uspokojit náklonnost a nerozhodneš-li se poslouchat Boha. Božím dítětem tě neučiní tvé pocity, tvé pohnutí mysli, nýbrž konání Jeho vůle. Před tebou je užitečný život, pakliže tvá vůle se stane Boží vůlí. Pak můžeš stát v Bohem ti daném mužství jako příklad dobrých skutků. Pak pomůžeš udržovat pravidlo kázně, místo abys je přestupoval. Pak pomůžeš udržovat pořádek, místo abys jím pohrdal a naváděl k nevázanému životu svým vlastním jednáním. V Boží bázni ti říkám: Vím, čím můžeš být, pakliže tvá vůle přejde na Boží stranu. "Boží jsme zajisté pomocníci." 1K 3,9 Svou povinnost můžeš konat pro časnost i pro věčnost takovým způsobem, 5T 516 že obstojí ve zkoušce soudu. Chceš se o to pokusit? Chceš se nyní poctivě obrátit? Jsi předmětem Kristovy lásky a přímluvy. Chceš se nyní odevzdat Bohu a pomoci těm, kteří jsou ustanoveni za strážné nad zájmy Jeho díla, místo abys je zarmucoval a znechucoval?

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy