EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Křesťanská trpělivost

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Křesťanská trpělivost

Drahý bratře a sestro H, ohledně vašich nynějších vztahů k církvi bych vám radila, abyste vykonali vše co můžete ze své strany, abyste se dohodli se svými bratřími. Pěstujte laskavého, smířlivého ducha a nechť žádný pocit odvety neovládá vaši mysl a srdce. Máme velice málo času na tomto světě a pracujeme přece pro časnost i pro věčnost. Pilně se snažte utvrdit své povolání a vyvolení. Dbejte na to, abyste se nedopustili žádného omylu ohledně vašeho zájmu o příbytek v Kristově království. Je-li vaše jméno zapsáno v Beránkově knize života, pak je s vámi všechno v pořádku. Buďte ochotní pečlivě vyznat své chyby a zanechat je, aby vaše omyly a hříchy mohly jít před vámi k soudu a byly vymazány.

Věřím, že usilujete o nápravu, nechť je však tato práce hlubší, důkladnější a opravdovější. Nesmíte zanedbat udělat něco, co udělat můžete. Choďte pokorně s Bohem, 5T 332 uveďte své srdce do pořádku, přemožte vlastní já, abyste se vyhnuli každému satanovu svodu. Je-li srdce v souladu s Ježíšem a napodobujete-li onen Vzor svými slovy, duchem a chováním, vaše způsoby budou zušlechtěny, povzneseny a přesvědčí všechny, že nastala ve vás hluboká změna. Pak budete započteni mezi ctnostné a bohabojné následovníky Ježíšovy.

Můj bratře, máš velice poskvrněný záznam. Bůh a ty sám to dobře víte. Nikdo by se však víc netěšil než já, kdybych tě viděla, jak jdeš cestou Kristovou a setkala se s tebou v Božím království. Těžko rozumíme samým sobě, těžko správně poznáme vlastní povahu. Boží Slovo je jasné; často však jde o omyl, máme-li je použít sami na sebe. Je tu sklon k sebeklamu a k domněnce, že Jeho napomenutí a pokárání se mně nedotýkají. "Nejlstivější jest srdce nade všecko a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?" Jr 17,9 Lichocení vlastnímu já může být vetkáno do křesťanského citu a horlivosti. Sebeláska a sebedůvěra nás mohou ujišťovat, že jsme na správné cestě, zatímco jsme daleko od požadavků Božího slova.

Písmo je úplné, jasné a srozumitelné; charakter pravého Kristova učedníka je přesně vyznačen. Musíme zkoumat Písmo s pokorným srdcem, chvět se nad Božím slovem, abychom žádným způsobem nebyli svedeni, pokud jde o naši pravou povahu. Musíme vynakládat vytrvalé úsilí, abychom mohli přemoci sobectví a sebedůvěru. Zkoumání vlastního já musí být důkladné, aby nebylo nebezpečí sebeklamu. Nepatrné sebezpytování při zvláštních příležitostech nestačí. Denně zkoumejte základ své naděje a pozorujte, zda skutečně jste v Kristově lásce. Buďte k sobě poctiví, neboť si zde nemůžete dovolit žádné nebezpečí. Spočítejte vydání, budete-li křesťany celým srdcem a pak vezměte výzbroj, studujte Vzor, hleďte na Ježíše a buďte jako On. Váš duševní klid, vaše naděje věčného spasení závisí na věrnosti v tomto ohledu. Jako křesťané 5T 333 jsme méně důkladní ve zkoumání sebe než v čemkoli jiném; není proto divu, že konáme tak malý pokrok v poznávání sebe.

Píšu vám tyto věci, neboť chci, abyste byli zachráněni. Nechci vás znechucovat, nýbrž zdůraznit vám více opravdového, důkladného úsilí. Sebeláska vás povede k povrchní práci při sebezkoumání; nechť však žádná marná naděje vás nepřipraví o věčný život. Nebudujte na omylech a bludech jiných, nýbrž mezi Bohem a vaší vlastní duší urovnejte důležitou otázku, na níž závisí váš věčný osud.

"Člověk zajisté hledí na to, což jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci." 1S 16,7 Lidské srdce se svými protichůdnými pocity radosti a smutku - bloudící, marnotratné srdce, je příbytkem tak mnohé nečistoty a klamu. On zná jeho pohnutky, jeho skutečné záměry a cíle. Jděte k Němu se svou duší tak poskvrněnou, jaká je. Jako žalmista, zpřístupněte její komůrky vševidoucímu Oku a zvolejte: "Vyzpytuj mne, Bože silný a poznej srdce mé; zkus mne a poznej myšlení má. A popatř, chodím-li já cestou odpornou tobě a veď mne cestou věčnou." Ž 139,23.24 Poddejte své srdce, aby bylo očištěno a zušlechtěno; pak se stanete účastníky božské přirozenosti a uniknete porušenosti, která je na světě skrze žádostivost. "Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní." 1Pt 3,15 Kristův pokoj bude váš. Vaše jméno bude zaznamenáno v knize života, vaše vstupenka do nebe bude mít královský podpis, o němž se nikdo na zemi neodváží pochybovat. Nikdo vás nemůže vyhnat od dveří Božího města, nýbrž budete mít volný přístup do královské přítomnosti a do Božího chrámu na výsosti.

Ještě několik slov tíží moji mysl. Chci, abyste byli spojeni s církví, ne proto, že pokládám všechny členy církve za dokonalé, ani ne proto, že vás pokládám za dokonalé. Bůh má vzácné jednotlivce ve své církvi, jsou také mužové a ženy, kteří jsou jako bodláčí mezi pšenicí. Pán však nepověřil 5T 334 ani vás ani nikoho jiného rozhodovat o tom, kdo je koukolem a kdo pšenicí. My můžeme vidět a odsuzovat chyby jiných a přitom mít větší chyby, které jsme si nikdy neuvědomili, které však ostatní jasně vidí. Bůh vás žádá, abyste dali světu a církvi dobrý příklad - život, který představuje Ježíše. Existují povinnosti, které je nutno vykonat a zodpovědnosti, které nutno splnit. Svět nemá dost pravých křesťanů, církev je potřebuje a společnost se bez nich neobejde. Kristus se modlil za své učedníky: "Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého." J 17,15 Ježíš ví, že jsme na světě vystaveni jeho pokušením. On nás však miluje a chce nás ozdobit vítězstvím nad zničujícími vlivy. Chce, abychom měli dokonalý charakter, aby naše poblouzení nebylo příležitostí mravní deformace jiných.

Vidíte, že vaši bratři nedosahují biblické úrovně, že mají chyby, a vy se obšírně zabýváte těmi chybami. Sytíte se jimi, místo abyste se sytili Kristem a hleděním se proměnili v jeho obraz. Nekritizujte však žádného, nestavte do protikladu své přesné jednání s nedostatky jiných. Můžete být v nebezpečí touhy napravovat jiné a dát jim cítit jejich nepravosti. Nedělejte to. Toto dílo vám Bůh nesvěřil. Neudělal vás církevními dráteníky. Mnohé věci vidíte v biblickém světle. Ačkoliv v některých bodech můžete mít pravdu, nešiřte dojem, že vaše stanovisko je vždy správné, neboť v mnoha bodech jsou vaše představy překroucené a neunesou kritiku.

Nesnažte se vyvýšit sebe, nýbrž učte se v Kristově škole tichosti a pokoje srdce. Víte, jaký byl Petrův charakter, jak výrazné byly jeho zvláštní rysy. Před svým velikým pádem byl vždy v popředí a počínal si diktátorsky, mluvil neuváženě z podnětu chvíle. Vždy byl hotov napravovat jiné a vyjadřoval svůj názor dříve, než jasně viděl sebe a to, co mluvil. Petr však byl obrácen a obrácený Petr byl velice odlišný od hněvivého a prudkého Petra. 5T 335 Zatímco si ponechal svůj dřívější zápal, Kristova milost usměrnila jeho horlivost. Místo, aby byl prchlivý, sebedůvěřivý a sebevyvyšující, byl klidný, učenlivý a uměl se ovládat. Pak mohl sytit beránky jakož i ovce Kristova stáda.

Můj bratře, čeká tě každý den velká práce. Musíš se stále snažit, abys krotil špatnou náladu a zlé sklony. Vyrostly s tebou a jedině Ježíš tě může posílit, abys je cele překonal. Považuj se za služebníka Ježíše Krista a snaž se mu být povahou podoben. Snaž se, abys byl jiným příjemný. Buď i v zaměstnání zdvořilý, laskavý a snášenlivý, projevuj Ježíšovu tichost a jeho Ducha. Žiješ mezi lidmi a musíš být trpělivý, laskavý a soucitný. Buď pozorný a překonávej sobectví. Taž se: „Čím bych mohl jiným prospět?“ Budeš-li jim chtít prokázat dobro i za cenu svého nepohodlí, budeš mít Boží požehnání. Láska, která tě povznesla od vášně a vznětlivosti, je duchovní a projevuje se ve slovech i činech. Křesťan musí mít posvěcenou něhu a lásku bez netrpělivosti a mrzutosti. Hrubé a drsné způsoby musí být zjemněny Kristovou milostí.

Můj bratře, má sestro, vzdělávejte se v Kristově škole. Duch hašteření doma i ve sboru musí přestat. Nechť jsou vaše srdce přitahována láskou k Božímu lidu. Srdce naplněná Kristovou láskou se nemohou nikdy příliš odcizit. Náboženství je láska a křesťanský domov je takovým domovem, kde kraluje láska, která se projevuje v promyšlených činech a něžné zdvořilosti. Nemluvte nikdy stroze. Rozumná pobožnost má být krásná a zajímavá. Milý bratře, buď zdvořilým křesťanem, neboť ty zásady, jimiž se vyznačuje rodinný život proniknou i do církve. Nedostatek zdvořilosti, okamžik nevrlosti, jediné hrubé, bezmyšlenkovité slovo může zmařit tvou pověst a uzavřít ti dveře do srdcí, jež už nikdy nezískáš. 5T 336

Nyní jsem vám představila vaše nebezpečí a říkám vám, jsou vzácná vítězství, která smíte získat. Nikdo neuzříme království nebeské, nebudeme-li mít mysl a ducha Kristova. Napodobujte proto Vzor doma při své práci i ve sboru. Nesnažte se poučovat jiné, či vidět, jak dalece se od nich můžete odlišovat, snažte se vidět, jak blízko můžete přijít k nim a do jaké míry můžete s nimi souhlasit. Čiňte všecko co můžete ze své strany pro zdokonalení křesťanského charakteru, odevzdejte své srdce Bohu, aby ho utvářel podle své libosti. On vám pomůže, vím že pomůže. Kéž Bůh požehná vám a vašim drahým dětem a kéž se setkáme kolem bílého trůnu, to je moje modlitba.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy