EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Boží spolupracovníci

Svědectví pro církev - svazek pátý


Rejstřík - na začátek na začátek

Boží spolupracovníci

Drazí spolupracovníci na velikém dozrávajícím poli. Máme velice málo času pro práci. Nyní je nejlepší příležitost, jakou jsme kdy měli a proto bychom měli každý okamžik velmi pečlivě využít. Náš Vykupitel byl tak oddán práci pro záchranu duší, že toužil po svém vlastním křtu krví. Apoštolové převzali tuto horlivost svého Mistra a pevně, neochvějně, horlivě šli vpřed k uskutečnění velikého díla, bojujíc "proti knížatstvu, proti mocnostem, proti duchovním zlostem vysoko." Ef 6,12.

Žijeme v době, která si vyžaduje ještě větší opravdovost, než v době apoštolské Avšak mezi mnohými Kristovými služebníky vládne nespokojenost, touha napodobit romantický styl moderních, probuzeneckých řečníků, touha udělat něco velikého, způsobit senzaci, být skvělým řečníkem a získat tak čest a vyznamenání. Kdyby mohli čelit nebezpečí a obdrželi za to poctu, jaká se vzdává hrdinům, pustili by se do díla ze všech sil. Žít však a pracovat takřka nepoznaně, namáhat se 5T 133 a obětovat pro Ježíše někde v pozadí bez zvláštní pochvaly lidí, to vyžaduje tak pevné zásady a neochvějnost záměru, jakou má jen málokdo. Mnohem více by se vykonalo, kdybychom se lépe snažili chodit pokorně s Bohem, nehleděli na lidi a pracovali jen pro Krista.

Moji bratři ve službě evangelia! Hledejte Ježíše se vší pokorou a tichostí. Nesnažte se upoutat pozornost lidí na sebe. Ať ztratí ze zřetele nástroj, když jim vyvyšujete Ježíše. Mluvte o Ježíši, ztraťte se v Ježíši. V našem náboženském životě je příliš mnoho shonu a hluku, zatímco Golgata a kříž jsou zapomenuty.

Jsme ve velikém nebezpečí, jestliže přijímáme chválu jeden od druhého, když sehraně vyvyšujeme jeden druhého. Farizeové vynaložili všechnu péči na to, aby byli chváleni lidmi a Kristus jim řekl, že v tom je všechna jejich odměna. Pusťme se do svěřeného nám díla a pracujme pro Krista a jestliže bychom měli trpět i nedostatek, pak i to ochotně snášejme pro Něho. Našemu božskému Spasiteli toto utrpení posloužilo k dokonalosti. Kdy uvidíme pracovat lidi tak, jako pracoval On !

Boží Slovo je naším měřítkem. Každý čin lásky, každé přívětivé slovo, každá modlitba za trpící a sklíčené, přichází před věčný trůn a je zapsána v nehynoucích nebeských záznamech. Toto božské Slovo osvěcuje i nejtemnější mysl a toto světlo probouzí pocit neužitečnosti a hříšnosti i u toho nejvzdělanějšího.

Nepřítel dnes kupuje duše velice lacino: "Darmo jste sebe prodali" Iz 52,3, svědčí Písmo. Někdo svou duši prodá za potlesk světa, druhý za peníze, jeden za ukojení žádosti, jiný za světskou zábavu. Takovýto obchod je na denním pořádku. Satan kupuje velice lacino ty, kteří byli zachráněni Kristovou krví, bez ohledu na nekonečnou cenu, která byla zaplacena za jejich výkupné. 5T 134

Dostalo se nám velikých požehnání a mnoho předností. Můžeme obdržet ty nejcennější nebeské poklady. Kazatelé a lid by měli pamatovat, že nebude-li pravda evangelia záchrannou mocí, bude k záhubě. Kdo nechce slyšet každý den nové pozvání milosti, bude brzy poslouchat i ty nejnaléhavější výzvy bez nejmenšího záchvěvu duše.

Jako Boží spolupracovníci potřebujeme vroucnější zbožnost a méně sebevyvyšování. Čím víc vyvyšujeme vlastní já, tím víc se zmenšuje víra ve svědectví Božího Ducha. Ti, kteří jsou v nejužším obecenství s Bohem, poznají kdy je Jeho hlas oslovuje. Duchovně smýšlející lidé rozeznávají duchovní věci. Oni budou vděční, že poukázal na jejich chyby, zatím co ti, kteří cele spoléhají jen na sebe, budou stále méně vidět Pána ve svědectvích Jeho ducha.

Svou práci musíme konat v hluboké pokoře, postu a modlitbě. Nesmíme očekávat jen pokoj a radost. Přijde i zármutek, jestliže rozséváme v slzách, budeme žít v radosti. Temnota a malomyslnost mohou někdy naplnit srdce sebeobětavých věřících, to jim však neuškodí. To může být Boží záměr, aby Ho tím opravdověji hledali.

Co nyní potřebujeme, jsou Kálefové, mužové věrní a praví. Životy mnohých se dnes vyznačují lhostejností. Odtahují svá ramena od kola právě tehdy, kdy by měli vydržet a napnout všechny své síly. Kazatelé Kristovi "probuďte se ze spánku a povstaňte ze smrti a Kristus vám dá život." Vaše úsilí má tak velice příchuť vlastního já, že Kristus je zapomenut. Někteří z vás jsou zhýčkaní a rozmazlení. Jako za dnů Noeho, je příliš mnoho jedení a pití, sázení a budování. Svět oloupil Kristovy služebníky o jejich sílu. Bratři, jestliže chcete, aby vaše náboženství nevěřící v úctě, poctěte jej sami přiměřenými skutky. Úzkým spojením s Bohem a přísnou věrností 5T 135 k biblické pravdě, tváří v tvář těžkostem a tlaku světa můžete vlít ducha pravdy do srdcí svých dětí tak, že budou účinně spolupracovat s vámi jako nástroje v Božích rukou natrvalo.

Mnozí nejsou schopni pracovat duševně i tělesně pro přejídání a uspokojování hříšných žádostí. Zvířecí náklonnosti jsou posilovány, zatímco mravní a duchovní přirozenost je oslabena. Když budeme stát kolem velkého bílého trůnu, jaký záznam bude tehdy o životech mnohých ? Tehdy si uvědomí, jakou výši intelektuálního rozvoje mohli dosáhnout, kdyby všechny tělesné a duševní síly, které jim byly propůjčeny, odevzdali Bohu. Ve svých výčitkách svědomí budou toužit po tom, aby mohli svůj život prožít ještě jednou.

Vyzývám ty, kteří vyznávají, že nosí světlo - příklady stádu - aby opustili všechnu nepravost. Dobře nyní využijte nepatrný zlomek času, který vám zůstává. Věříte pevně v Boha, jste posvěceni Jeho službě, takže vaše náboženství vás nezklame tváří v tvář i nejprudšímu pronásledování? Jedině láska Boží udrží duši uprostřed soužení, která na nás doléhají.

Sebezapření a kříž jsou naším údělem. Přijmeme je? Žádný z nás nemusí očekávat, že když poslední veliké zkoušky přijdou na nás, nějaký duch sebeobětování a patriotismu bude rozvinut v momentě, protože je potřebný. Ne, skutečně ne. Tento duch musí pronikat naší každodenní zkušeností a být vštěpován do myslí a srdcí našich dětí naučením i příkladem. Matky v Izraeli nemusí být vojíny sami, nýbrž mohou vychovat vojíny, kteří budou nosit celou výzbroj a bojovat mužně boj Páně.

Mají-li kazatelé a lid obstát v den Hospodinův, potřebují znovuzrozující moc milosti. Svět rychle naplňuje míru nepravosti a zkaženosti, 5T 136 kdy Boží zásah bude nutný. A v té době by Jeho následovníci měli být známější svou věrností k Jeho svatému zákonu. Jejich modlitba se bude podobat prosbě Davidově: "Čas jest, abys se přičinil, Hospodine; zrušili zákon tvůj." A svým jednáním řeknou: "Z té příčiny miluji přikázání tvá více nežli zlato, i to, kteréž jest nejlepší." Ž 119,126.127 Pohrdání projevované vůči Božímu zákonu je samo o sobě dostatečným důvodem, proč by měl jít vpřed lid, jež zachovává Jeho přikázání a projevovat úctu a čest Jeho pošlapanému zákonu.

"A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých." Mt 24,12 Samo ovzduší je porušeno hříchem. Boží lid bude brzy zkoušen ohnivými zkouškami a veliká část těch, kteří nyní vypadají věrně a opravdově, projeví se jako bezcenný kov. Místo toho, aby je protivenství, pronásledování a tupení posilovalo, zbaběle se postaví na stranu protivníků. Zaslíbení zní: "Nebo těch, kteříž mne ctí, poctím." Budeme snad méně pevně lnout k Božímu zákonu, protože se ho svět velkou měrou snažil znehodnotit?

Boží soudy již dopadají na zem, jak to vidíme v bouřích, záplavách, vichřicích, zemětřeseních, nebezpečí na zemi i na moři. Mocný Jsem mluví k těm, kteří nedbají na Jeho zákon. Když se Boží hněv rozlije na zem, kdo tehdy ostojí? Nyní je čas, aby Boží lid dokázal věrnost zásadám. Když je Kristovým náboženstvím nejvíce pohrdáno, když je Jeho zákon nejvíce neuznáván, tehdy by naše horlivost měla být rozpálena a naše odvaha a rozhodnost naprosto neochvějná. Stát na obraně víry a spravedlnosti, když nás většina přehlíží, bojovat Hospodinův boj, když je bojovníků málo - to bude naší zkouškou. V této době musíme shromáždit teplo z chladu jiných, odvahu z jejich zbabělosti a věrnost z jejich zrady. Většina bude na straně toho velikého odbojníka. 5T 137

Zkouška určitě přijde. Před 36 lety mi bylo ukázáno to, co si dnes razí cestu, že totiž nedělním zákonem budou lidé donucováni zachovávat papežské ustanovení, zatímco posvěcený den Božího odpočinku bude pošlapán. Původce našeho spasení posílí svůj lid pro nastávající zápas. Jak často satanská taktika soustředila všechny síly proti Kristovým následovníkům, jímž smrt hleděla do tváře a právě tehdy vážné modlitby víry přivedly vůdce Hospodinova zástupu na bojiště a zvrátily průběh boje a poražení byli vysvobozeni.

Nyní je čas, kdy se máme pevně přidržet Pána, abychom byli skryti, když prudkost Jeho hněvu dopadne na syny člověka. Zbloudili jsme od starých mezníků. Navraťme se. Jestliže je Hospodin Bohem, služme Mu, pakliže bál, služme jemu. Na kterou stranu se přidáme?

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy