EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zdraví a náboženství

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Zdraví a náboženství

Bázeň Hospodinova učiní pro pacienty sanatoria víc než všechny ostatní prostředky, jichž je možno užít k obnově zdraví. Náboženství by v žádném případě nemělo být odsouváno do pozadí jako škodlivé pro ty, kdo přišli na léčení. Naopak, vždycky by se měla zdůrazňovat skutečnost, že Boží zákony v přírodě i ve zjevení jsou „životem těm, kteříž je nalézají, i všemu tělu jejich lékařstvím“ Př 4,22.

Pýcha a móda drží muže i ženy v tom nejvlastnějším otroctví zvyků, které jsou osudné pro zdraví i pro život samotný. Chutě a vášně, které se hlasitě dožadují shovívavosti, pošlapávají rozum a ukolébávají i svědomí. Toto je kruté dílo satana, který neustále vyvíjí co největší úsilí, aby zesílil pouta, jimiž své oběti svázal. Ti, kdo hověli špatným návykům po celý svůj život, si nutnost změny vždy neuvědomují. Mnozí budou své touhy po hříšných zábavách za každou cenu uspokojovat dál. Vyburcujete-li svědomí, získá se mnoho. 4T 553 Jedině Boží milost dokáže přesvědčit a obrátit srdce. Jedině zde mohou otroci zvyku získat sílu ke zlámání okovů, které je poutají. Lidé povolní k neřestem musí být vedeni tak, aby poznávali a cítili, že je zapotřebí velké mravní obnovy, chtějí-li vyhovět požadavkům božského zákona. Chrám duše byl poskvrněn a Bůh je vyzývá, aby se celou sílou vzchopili a snažili se získat zpět svou mužnost, kterou jim dal Bůh a kterou oni obětovali hříšné povolnosti.

Božská pravda nemůže dostatečně zapůsobit na mysl, jestliže se zvyky a návyky stavějí proti jejím zásadám. Ti, kdo jsou ochotni sami se poučit o tom, jak působí hříšná povolnost na zdraví, a kteří začnou pracovat na reformě - i kdyby to bylo ze sobeckých pohnutek, se nakonec sami postaví tam, kde Boží pravda může získat přístup k jejich srdcím. Ti, kteří poznali pravdu z Písma, jednoho dne poznají, že probuzené svědomí nutí člověka dbát o své zdraví. Pochopí a pocítí potřebu skoncovat s návyky a chutěmi, které jim škodí a které byly tak dlouho jejich pány. Je mnoho těch, kteří by chtěli pravdy Božího slova přijmout, protože jsou jím přesvědčeni, ale jejich rozum ovládají tělesné žádosti, které volají po uspokojení a tak tito lidé odhazují pravdu jako klam, protože odporuje jejich smyslným choutkám.

„Počátek moudrosti je bázeň Hospodina“ Žm 110,10. Když se lidé se špatnými návyky a hříšným jednáním odevzdají síle božské pravdy, Boží slovo do nich vstoupí a dá jim světlo i pochopení - i když jsou to lidé prostí. Pravda zapůsobí na srdce a mravní síla, která vypadala jako ochromena, ožije. Ten, kdo ji přijal, dovede chápat silněji a jasněji než předtím, neboť přikoval svou duši k věčné Skále. Jeho zdraví se zlepší, poněvadž v Kristu získal vědomí pravého bezpečí. Tak náboženství a zdravotní zákony jdou ruku v ruce.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy