EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Lakomství (Žádostivost)

Rané spisy


Rejstřík - na začátek na začátek

Lakomství (Žádostivost)

Viděla jsem, že satan přikazuje svým andělům, aby do svých osidel chytali hlavně ty, kteří očekávají druhý příchod Kristův a zachovávají všechna Boží přikázání. Satan řekl svým andělům, že církve spí a že když rozmnoží svou moc a lživé zázraky, může je pevně držet v rukou. Řekl: "Nenávidím tu sektu světitelů soboty. Oni ustavičně pracují proti nám a berou nám naše poddané, aby ostříhali ten nenáviděný zákon Boží. Jděte a působte na ty, kteří mají pozemky a peníze, aby byli starostmi o ně úplně pohlceni. Podaří-li se nám je přimět, aby k těm věcem přilnuli, budeme je mít tam, kde je chceme mít. Můžou si vyznávat cokoli, jen je přimějte k tomu, aby víc pečovali o peníze, než o budování království Kristova, nebo rozšiřování pravdy, kterou nenávidíme. Představujte jim svět v nejpříznivějším světle, aby si jej zamilovali a zbožňovali ho. Musíte si udržet nadvládu nad co největším množstvím peněz, neboť tím více prostředků obětují Kristovi následovníci pro službu Jemu, o to 267 víc získají našich poddaných a budou tak škodit našemu království. Když plánují shromáždění na různých místech, jsme v nebezpečí. Tehdy buďte obvzláště bdělí. Způsobujte zmatek a vyrušování. Ničte jejich vzájemnou lásku. Zmalomyslňujte jejich kazatele a zbavujte odvahy, protože je nenávidíme. Ty, kteří mají peněžité prostředky, svádějte ke všem možným výmluvám, jen aby je nevydávali. Pokud možno získejte nadvládu nad peněžními záležitostmi a uvrhněte jejich kazatele do nedostatku a bídy. To oslabí jejich odvahu a horlivost. Bojujte o každou píď země. Učiňte, aby se žádostivost a láska k pozemským statkům staly hlavními rysy jejich povahy. Dokud budou tyto povahové vlastnosti převládat, budou milost Boží a spasení zatlačeny do pozadí. Obklopte je všemožnými lákadly a určitě budou naši. A nejen, že si je zajistíme, ale jejich nenáviděný vliv už nebude přivádět jiné na cestu k nebesům. A kdyby se někteří přece jenom pokoušeli něco dát, probuďte v jejich nitru skrblictví, aby dávali jen poskrovnu.

Viděla jsem, že satan postupuje přesně podle svých plánů. Když se služebníci Boží dohodnou na shromáždění, je satan se svými anděly ihned na místě činu, aby tomu překazil tím, že lidu Božímu neustále něco našeptává. Některé vede tou cestou, jiné zase jinou a přitom využívá špatných povahových rysů bratří a sester a podněcuje a rozdmýchává jejich přirozené náklonnosti. Jsou-li náchylní k sobectví a žádostivosti, satan se postaví po jejich boku a užije veškeré své moci k tomu, aby podléhali svým zamilovaným hříchům. Milost Boží a světlo pravdy mohou na chvíli zapudit jejich sobecké a žádostivé sklony, ale jestliže nezískají úplné vítězství a nebudou pod spasitelným vlivem, satan vejde do srdce a zničí každou vznešenou a šlechetnou EW 146 zásadu a oni si pak myslí, že je od nich příliš mnoho požadováno. Unavuje je konání dobrých skutků a zapomínají na 268 velikou oběť, kterou Pán Ježíš přinesl, aby je vykoupil z moci satanovy a beznadějné bídy.

Satan využil Jidášovy náklonnosti k žádostivosti a sobectví a svedl ho k tomu, aby reptal, když Marie vylila drahou mast na Pána Ježíše. Jidáš to pokládal za velkou marnotratnost a prohlásil, že mast mohla být prodána a utržené peníze mohly být dány chudým. On se nestaral o chudé, ale takovou štědrou oběť pro Pána Ježíše považoval za přehnanou. Pro Jidáše neměl jeho Mistr větší cenu, než několik stříbrných, za které Ho prodal. A já jsem viděla, že mezi těmi, kteří vyznávají, že očekávají na svého Pána, jsou takoví, jako byl Jidáš. Satan je ovládá, ale oni si toho nejsou vědomi. Bůh nemůže schvalovat ani tu sebemenší míru žádostivosti nebo sobectví a oškliví si modlitby a napomínání těch, kteří povolují těmto špatným povahovým vlastnostem. Protože satan vidí, že má krátký čas, svádí člověka ke stále většímu sobectví a chamtivosti a potom jásá, když vidí, že se takový člověk stará jen o sebe a uzavírá se do své lakoty a sobectví. Kdyby těmto lidem mohly být otevřeny oči, viděli by, že satan má pekelnou radost, že nad nimi jásá a směje se bláznovství těch, kteří přijali jeho našeptávání a jdou do jeho pasti.

Satan a jeho andělé si zapisují všechny nízké a žádostivé činy těchto lidí, pak je ukazují Pánu Ježíši a Jeho svatým andělům a vyčítavě volají: "To jsou Kristovi následovníci! Ti se připravují na to, aby byli proměněni!" Satan jejich počínání srovnává s místy Písma svatého, kde je takové počínání, jako je jejich, velmi káráno a potom tupí nebeské anděly, řka: "Toto jsou následovníci Krista a Jeho slova! To jsou ovoce Kristovy oběti a vykoupení!" Andělé se s nechutí odvracejí od této scény. Bůh vyžaduje od svého lidu, aby neustále pracoval a jestliže jej unavuje konání dobra, pak i Boha unaví Jeho prokazování shovívavosti. Viděla jsem, že se Bohu velmi nelíbí sebemenší 269 projev sobectví u lidu, který Jej vyznává a pro nějž Pán Ježíš nelitoval svůj vlastní drahocenný život. Každý sobecký, žádostivý člověk sejde z cesty. Jako Jidáš, který prodal svého Pána, prodají i oni správné zásady a svou šlechetnost a štědrost za trochu pozemského zisku. Všichni takoví lidé budou tříbením z Božího lidu odstraněni. Ti, kteří chtějí být jednou přijati v nebesích, musí s veškerou svou energií jakou mají upevňovat nebeské zásady. Jejich duše nemají chřadnout sobectvím, ale růst ke stále větší dobročinnosti. Každé příležitosti by se mělo využít k tomu, aby se jiným činilo dobře a tak se pěstovaly nebeské zásady. Jako dokonalý vzor mi byl ukázán Pán Ježíš. Jeho život byl prostý sobeckých zájmů, ale vždy se vyznačoval nezištnou dobročinností 147 EW

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy