EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zrazováni přáteli a příbuznými

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Zrazováni přáteli a příbuznými

„A nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti.“ (Mat 10,36; Ns)

Když bude Zákon Boží zrušen a církev bude tříbena ohnivými zkouškami, které mají vyzkoušet všechny, kdož žijí na zemi, pak velká část těch, kteří se zdají být pravými, bude naslouchat bludným duchům, stanou se z nich zrádci a budou zrazovat svatou důvěru. Projeví se jako naši nejhorší pronásledovatelé. „Z vás samých povstanou muži, jenž budou mluviti převrácené věci, aby obrátili učedlníky po sobě“ a mnozí budou naslouchat bludným duchům. (dle 1Tim 4,1) (RH 8.6.1897)

Ti, kteří v čase zkoušky odpadnou, budou vydávat křivé svědectví a zrazovat své bratry, aby si zajistili svou vlastní bezpečnost. Prozradí, kde se jejich bratři skrývají, navedou vlky na jejich stopu. Kristus nás na to upozorňuje, abychom nebyli překvapeni krutým, nepřirozeným jednáním ze strany přátel a příbuzných. (RH 20.12.1898)

Shledáme, že se musíme vymanit ze všech rukou vyjma ruky Ježíše Krista. Přátelé se projeví jako proradní a zradí nás. Příbuzní, podvedeni nepřítelem, se budou domnívat, že slouží Bohu tím, když nám budou odporovat a vynakládat nejvyšší úsilí, aby nás přivedli do úzkých, doufajíce, že zapřeme svou víru. Avšak uprostřed temnoty a nebezpečí smíme svěřit svou ruku ruce Kristově. (MS 21, 1889)

Následovníci Kristovi musí očekávat, že se setkají s jízlivými posměšky. Bude jim spíláno, jejich slova a jejich víra budou zkreslovány. Chlad a opovržení se může snášet hůře než mučednictví. …

Rodiče se nelítostně obrátí proti svým dětem, které přijímají neoblíbenou pravdu. Ti, kteří svědomitě slouží Bohu, budou obviňováni ze vzpoury. Majetek, který byl odkázán dětem či jiným příbuzným, kteří věří přítomné pravdě, se dostane do jiných rukou. Poručníci budou okrádat sirotky a vdovy o to, co jim právem náleží. Ti, kteří odstupují od zlého, se stanou obětí zákonů, vydaných za účelem potlačování svědomí. Lidé si budou přivlastňovat majetek, na který nemají žádné právo. V blízké budoucnosti se splní slova apoštolova: „Všickni, kteříž chtějí zbožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti budou.“ (Letter 30a, 1892)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy