EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zmatek ve městech

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Zmatek ve městech

„Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu; budou svádět jiné a sami budou sváděni.“ (2Tim 3,13; Ns).

Nebylo Božím záměrem, aby se Jeho lid tísnil ve městech, natěsnán do řad domů a činžovních bytů. Na počátku Bůh umístil naše první rodiče v překrásné zahradě uprostřed nádhery a půvabných zvuků přírody, a chce, aby se lidé z těchto obrazů a melodií radovali i dnes. (7T 87). Bylo mi dáno světlo, že města budou naplněna zmatkem, násilím a zločinností, a že se tyto věci budou rozmáhat až do konce dějin této země. (7T 84).

Je načase, aby náš lid odstěhoval své rodiny z měst do odlehlejších míst, jinak mnozí z mladých a také mnozí z těch, kdož mají léta, budou nepřítelem polapeni a zajati. (8T 101).

„Vyjděte z měst, vyjděte z měst!“ - to je poselství, jež mi Pán dává.(LS 409)

Vřava a zmatek, který naplňuje tato města, podmínky vyvolané odborovými organizacemi a stávkami, by se ukázal jako veliká překážka našemu dílu. Lidé se snaží ty, kteří jsou zaměstnáni v různých pracovních oborech, přivést do omezujícího vlivu jistých odborových svazů a organizací. Toto není Božím plánem, nýbrž plánem mocnosti, kterou bychom neměli žádným způsobem uznávat. Boží Slovo se naplňuje. Bezbožní se sami svazují do otýpek, připravených ke spálení.

Máme nyní použít všechny nám svěřené schopnosti ke zvěstování posledního varovného poselství světu. V tomto díle si máme zachovat svoji individualitu. Nemáme se spojovat s tajnými společnostmi nebo s odborovými organizacemi. Máme stát svobodní v Bohu, vzhlížejíce neustále ke Kristu. (7T 84).

Bezbožná města našeho světa mají být smetena metlou zkázy. V neštěstích, která nyní postihují obrovské budovy a velké části měst, nám Bůh ukazuje, co přijde na celou zemi. Řekl nám: „Od stromu pak fíkového naučte se podobenství tomuto: Když již ratolest jeho odmladne, a listí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto. Takéž i vy, když byste uzřeli toto všecko, vězte, žeť blízko jest příchod Syna člověka a ve dveřích.“ (Mat 24,32.33).(7T 83).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy