EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zmatek mnoha hlasů

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Zmatek mnoha hlasů

„I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran.“ (Zj 18,4)

V posledním díle varování světa jsou církvím dávány dvě zřetelné výzvy. Poselstvím druhého anděla je: „Padl, padl Babylon, to město veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.„ A v hlasitém volání poselství třetího anděla je slyšet hlas z nebe, řkoucí: „Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran. Neboť dosáhli hříchové jeho až k nebi a rozpomenul se Bůh na nepravosti jeho.“ (Zj 18,4.5) (RH 6.12.1892)

Jako když Bůh povolal izraelské dítky z Egypta, aby mohly zachovávat Jeho Sobotu, tak povolává svůj lid z Babylona, aby se neklaněli šelmě nebo obrazu jejímu. …

Navzdory pravdě, která je hlásána na svědectví všem národům, začne působit všemožná síla zla, a mysl lidí bude zmatena mnoha hlasy, které budou volat: „Aj, zde je Kristus, aj, tam je Kristus. Toto je pravda, mám poselství od Boha, posílá mne s velkým světlem.„ Poté budou odstraňovány mezníky a dojde k pokusu strhnout pilíře naší víry. Bude vynaloženo rozhodnější úsilí k vyvýšení falešného dne odpočinku a uvrhnout opovržení na samotného Boha nahrazením dne, který požehnal a posvětil. Tato falešná sobota má být vynucována tvrdým zákonem. … Avšak zatímco satan bude působit svými lživými zázraky, naplní se čas předpovězený ve Zjevení, a mocný anděl, který osvítí zemi svou slávou, vyhlásí pád Babylona, a vyzve Boží lid, aby ho opustil. (RH 13.12.1892)

Kdy dosáhnou jeho hříchy až k nebi? Až bude nakonec zákonodárstvím zrušen Zákon Boží. Potom bude krajní nouze Božího lidu pro Boha příležitostí, aby ukázal, kdo je vládcem nebe a země. Jak bude satanská moc rozněcovat nízké živly, Bůh svému lidu sešle světlo a sílu, aby poselství pravdy bylo vyhlášeno celému světu. (ST 12.6.1893)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy