EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zkoumejte své vlastní srdce

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Zkoumejte své vlastní srdce

„Sami sebe zkušujte, jste-li u víře; sami sebe ohledujte. Čili sami sebe neznáte, že Ježíš Kristus jest v vás? Leč jste snad zavrženi.“ (2Kor 13,5)

Není nic lstivějšího než oklamavatelnost hříchu. Je to bůh tohoto světa (satan, 2Kor 4,4), který podvádí, zaslepuje a vede ke zkáze. Satan nepřichází se všemi svými pokušeními najednou. Zakrývá tato pokušení zdáním dobra. … Polapené duše učiní první krok, a poté jsou připraveny učinit další. … Ach, jak satan bedlivě dbá, aby byla snadno přijata jeho návnada, a pečuje o duše kráčející po té cestě, kterou jim připravil! …

Je zapotřebí důkladného sebezpytování a přísného prověřování ve světle Božího Slova: „Jsem ve svém srdci věrný, nebo zkažený? Jsem znovuzrozen v Kristu, nebo jsem ve svém srdci stále tělesný a pouze zevnějšek je nově oděn?“ Zastav se před trůnem Božím a prohlédni ve světle Božím, jestli v srdci není nějaký tajný hřích, nějaká nepravost, nějaká modla, které si se dosud nevzdal. Modli se ... tak, jako nikdy předtím, abys nebyl oklamán satanovými podvody, aby ses nepoddal nedbalému, bezstarostnému a marnivému duchu. …

Jeden z hříchů, které tvoří znamení posledních dnů je, že vyznávající křesťané jsou milovníci rozkoší více nežli milovníci Boha. Buďte upřímní ke svým vlastním duším. Zkoumejte se pečlivě. Jak málo křesťanů může po upřímném prozkoumání pohlédnout vzhůru k nebesům a říci: „…Nejsem rozkoší milovník více nežli milovník Boha.“ Jak málo jich může říci: „Zemřel jsem světu ... a když se ukáže Ten, který je mým životem, tehdy se i já ukážu s Ním ve slávě.“ (podle Kol 3,4). Jaká láska a milost Boží! Jak vzácná milost, cennější nad ryzí zlato! Pozvedává a zušlechťuje ducha nade vše ostatní. Přivádí srdce a náklonnosti k nebesům. Zatímco ti, kteří žijí kolem nás, se možná účastní světských marností, hledání rozkoší a pošetilostí, naše obcování je v nebesích, odkud i očekáváme Spasitele. Duše touží po Božím odpuštění a pokoji, po spravedlnosti a opravdové svatosti. Obcování s Bohem a rozjímání nad nebeskými věcmi přetváří duši v podobnost Kristovu. (MYP 83,84).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy