EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Život věčný začíná nyní

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Život věčný začíná nyní

„Totoť jest svědectví to, že život věčný dal nám Bůh, a ten život v Synu jeho jest.“ (1Jan 5,11)

Ježíšovo vzkříšení bylo příkladem konečného vzkříšení všech, kteří v Něm zesnuli. (ST 26.9.1878)

On (křesťan) může zemřít; avšak život Kristův je v něm, a při vzkříšení spravedlivých povstane k novotě života. (RH 1.10.1901)

„V něm (v Kristu) život byl, a život byl světlo lidí.“ (Jan 1,4) Není to tělesný život, jenž je zde výslovně uveden, ale nesmrtelnost, život, který je výlučně Božím vlastnictvím. To Slovo, které bylo u Boha, a které bylo Bůh, mělo tento život. Tělesný život je něco, co přijímá každý jednotlivec. Není věčný ani nesmrtelný, neboť Bůh, Dárce života, jej zase odnímá. Člověk nemá žádnou vládu nad svým životem. Avšak život Kristův nebyl propůjčený. Žádný Mu nemůže odejmout tento život. Pravil: „Já jej pokládám sám od sebe.“ (Jan 10,18; KJB) V Něm byl život, původní, nepropůjčený, neodvozený. Tento život není člověku vrozený. Může jej vlastnit jen skrze Krista. (ST 8.4.1897)

Když však nesl lidskou přirozenost, byl (Kristus), pokud šlo o Jeho život, závislý na Všemohoucím. Ve svém lidství se pevně chopil božství Otce nebeského; a každý člen lidské rodiny má výsadu učinit totéž. …

Jestliže činíme pokání z našeho přestoupení a přijímáme Krista jako Dárce života, … stáváme se jedno s Ním a naše vůle je uvedena do souladu s božskou vůlí. Stáváme se účastníky života Kristova, jenž je věčný. Tím, že přijímáme život Kristův, získáváme od Boha nesmrtelnost, neboť v Kristu „přebývá všecka plnost Božství tělesně.“ (Kol 2,9) Tento život je tajemným spojením a součinností božského s lidským. (ST 17.6.1897)

Kristus se stal jedním tělem s námi, abychom se stali jedním duchem s Ním. Na základě tohoto spojení máme vyjít z hrobu - nejen jako projev Kristovy moci, nýbrž proto, že skrze víru se Jeho život stal naším životem. Ti, kteří poznávají Krista v Jeho pravé povaze a přijímají Jej do srdce, mají věčný život. Skrze Ducha v nás přebývá Kristus; a Duch Boží, vírou přijatý do srdce, je počátkem života věčného. (DA 388)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy