EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zaslíbení Boží pomoci

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Zaslíbení Boží pomoci

„A když vás vydají, nepropadněte úzkostem, jak nebo co promluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte promluvit.“ (Mat 10,19; Ns)

Služebníci Kristovi si nemají sestavovat žádné předem připravené proslovy, které by pronesli, když budou vystaveni zkoušce pro svou víru. Připravovat se mají den za dnem shromažďováním převzácných pravd Slova Božího do svých srdcí, sytíce se učením Kristovým a posilujíce svou víru modlitbami. A tehdy, až budou vystaveni zkoušce, Duch svatý jim přivede na mysl právě ty pravdy, které zasáhnou srdce těch, kteří přijdou, aby slyšeli. Bůh osvítí jejich znalosti získané pilným zkoumáním Písma právě tehdy, kdy to bude nutné. (CSW 40,41)

Nyní se musíte připravit na čas zkoušky. Nyní musíte vědět, jsou-li vaše nohy pevně postaveny na Věčné Skále. Musíte mít osobní zkušenost a nebýt závislí svým světlem na druhých. Jak víte, že když budete přivedeni do zkoušky, že nebudete sami, bez žádného pozemského přítele na své straně? Budete schopni si uvědomit, že vaší oporou je Kristus? Budete schopni si připomenout zaslíbení: „Aj, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa?“ Kolem vás budou neviditelné bytosti usilující vás zničit. Satan a jeho nástroje budou všemožně usilovat, aby otřásli vaší věrností k Bohu a Jeho pravdě. Budete-li mít však na mysli Jeho oslavení, nemusíte se starat, jak budete svědčit o Jeho pravdě. (RH 26.4.1892)

Mladí přátelé, rostete do plné postavy mužů a žen v Kristu, aby, až nastane rozhodný okamžik, vás nic nemohlo oddělit od Zdroje vaší síly? Jestli chceme obstát v čase zkoušky, musíme nyní, v čase pokoje, získávat živou zkušenost ve věcech Božích. Nyní se musíme naučit chápat, co znamená hluboké působení Ducha Božího. Kristus musí být pro nás vším ve všem, Alfou i Omegou, prvním i posledním, počátkem i koncem. (RH 3.5.1892)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy