EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zapečetění a pozdní déšť

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Zapečetění a pozdní déšť

„Ale však pevný základ Boží stojí, maje znamení toto: Znáť Pán ty, kteříž jsou jeho, a: Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno Kristovo.“ (2Tim 2,19)

Před tím, než bude dílo uzavřeno a dokonáno zapečetění Božího lidu, obdržíme vylití Ducha Božího. Nebeští andělé budou v našem středu. (1SM 111)

Náš nebeský Otec nevyhledává z našich rukou ničeho, co bychom nemohli provést. Přeje si, aby Jeho lid pracoval pilně k uskutečnění úmyslu, který s nimi má. Mají se modlit o moc, mají tuto moc očekávat a přijímat ji, aby mohli vyrůst do plného věku mužů a žen v Kristu Ježíši.

Ne všichni členové církve pěstují osobní zbožnost; proto nerozumí své osobní odpovědnosti. Neuvědomují si, že je jejich výsadou a povinností dosáhnout vysoké úrovně křesťanské dokonalosti. … Těšíme se na pozdní déšť, s důvěrou doufajíce v lepší den, kdy církev bude oděna mocí s výsosti a takto uschopněna pro dílo? Pozdní déšť nikdy neobčerství a neoživí lhostejné, kteří nepoužívají sil, jež jim Bůh dal.

Velice potřebujeme čisté, životodárné ovzduší, které vyživuje a oživuje duchovní život. Je nám zapotřebí větší opravdovosti. Závažné poselství, které nám bylo dáno, abychom ho předali světu, musíme hlásat s větší horlivostí, dokonce s takovou intenzitou, která učiní dojem na nevěřící, vedouce je k tomu, že uvidí, že Nejvyšší pracuje s námi, že On je zdrojem naší zdatnosti a síly. …

Užíváte všech svých sil v úsilí přivést zpět ztracenou ovci do ovčince? V nevědomosti zůstávají tisíce a tisíce těch, kteří by mohli být varováni. Modlete se jako nikdy předtím o moc Kristovu. Modlete se za inspiraci Jeho Ducha, abyste byli naplněni touhou zachránit ty, kteří hynou. Ať k nebesům stoupá modlitba: „Bože, smiluj se nad námi, a požehnej nám, zasvěť oblíčej svůj nad námi, tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé.“ (Žalm 67,1.2) (IHP 338)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy