EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Význam a sláva soboty

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Význam a sláva soboty

„Způsobím to, abys jezdil po vysokých místech země, a budu tě sytit dědictvím Jákoba, otce tvého; neboť to mluvila ústa Hospodinova.“ (Iz 58,14; KJB)

Sobota nám byla líbeznou, slavnou dobou. … Nemohli jsme jinak, než se radovat a oslavovat Boha za Jeho nesmírnou dobrotu k nám. … Mé vidění skončilo. …

Viděla jsem, že si vůbec neuvědomujeme a nechápeme důležitost Soboty, ačkoli bychom měli znát a uvědomovat si její význam a slávu. Viděla jsem, že nevíme, co znamená jezdit po vysokých místech země a být sycen dědictvím Jákoba. Ale když od tváři Páně a slávy moci Jeho přijde rozvlažení a pozdní déšť, poznáme, co znamená být sycen dědictvím Jákoba a jezdit po vysokých místech země. Tehdy plněji pochopíme význam a slávu Soboty. Ale Sobotu v celé její slávě a významu pochopíme až tehdy, kdy Bůh svým hlasem s námi učiní smlouvu pokoje a perlové brány Nového Jeruzaléma se na svých třpytících se stěžejích otevřou a veselý a radostný hlas milovaného Ježíše zazní líbezněji, než jakákoliv hudba, která kdy pronikla k uchu smrtelníka, a který nás vybídne, abychom vešli. (Viděla jsem, že) máme plné právo žít v nebeském městě, poněvadž jsme zachovávali přikázání Boží a nebesa, nádherná nebesa, jsou našim domovem. (Letter 3, 1851)

Viděla jsem na nich (kamenných deskách) Desatero přikázání napsané prstem Božím. Na jedné desce byly čtyři, na druhé šest. Ta čtyři na první desce zářila jasněji než těch ostatních šest. Avšak čtvrté, přikázání o Sobotě, zářilo nade všechna ostatní, neboť Sobota byla oddělena, aby se zachovávala na počest svatého Božího jména. Svatá Sobota se jevila slavně - byla okolo ní svatozář slávy. Viděla jsem, že sobotní přikázání nebylo přibito na kříž. Kdyby tomu tak bylo, pak by to platilo rovněž i pro ostatních devět přikázání a my bychom je všechna mohli zrovna tak dobře přestupovat jako i čtvrté. …

Viděla jsem, že svatá Sobota je a bude oddělující zdí mezi pravým Božím Izraelem a nevěřícími, a že Sobota je tou velikou otázkou sporu, která má sjednotit srdce Božích milých, očekávajících svatých. (EW 32,33)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy