EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vysoký duchovní stav je dosažitelný

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Vysoký duchovní stav je dosažitelný

„Tomu pak, kterýž mocen jest, zachovati vás bez úrazu (bez klopýtnutí - Ns), a postaviti před oblíčejem slávy své bez úhony s veselím.“ (Juda 24)

Kristus byl poslušen každému požadavku Zákona. …

Svou dokonalou poslušností učinil možným to, aby každá lidská bytost byla poslušna Božím přikázáním. Když se poddáme Kristu, srdce se spojí s Jeho srdcem, vůle splyne s Jeho vůlí, mysl se stane zajedno s Jeho myslí, myšlenky jsou Kristu poddány. Žijeme Jeho životem. Právě to znamená být oděn rouchem Jeho spravedlnosti. Potom, když na nás Pán pohlédne, nevidí oděv z fíkových listů, nevidí nahotu a ohavnost hříchu, ale své vlastní roucho spravedlnosti, které je dokonalou poslušností Zákona toho, jehož jméno je Jehovah. (FLB 113)

Skrze plán vykoupení Bůh poskytl prostředky ke zdolání každého hříšného povahového sklonu a k odolání každému pokušení, ať již jakkoli silnému. (1SM 82)

Ani nejsilnější pokušení není omluvou pro hřích. Ať již je tlak na duši jakkoli velký, přestoupení je naším vlastním činem. Není v moci země ani pekla přinutit kohokoliv ke hříchu. Vůle musí souhlasit, srdce se musí poddat dříve než si vášeň podrobí rozum, nebo nepravost zvítězí nad spravedlností. (ST 15.4.1913)

Budete-li stát pod krví potřísněnou korouhví Knížete Immanuele, věrně konajíce Jeho dílo, nemusíte se nikdy poddat pokušení, neboť po vašem boku stojí Ten, kterýž mocen jest zachovati vás bez úrazu. (HC 19)

My si nemusíme ponechat jedinou hříšnou náklonnost. … (citováno Efez 2,1-6) …

Když jsme účastníky božské přirozenosti, jsou dědičné i vypěstované sklony ke zlému odňaty a my jsme učiněni živou mocí k dobrému. Když se stále učíme od božského Učitele, když jsme denně účastníky Jeho přirozenosti, spolupracujeme s Bohem v přemáhání satanových pokušení. Bůh koná své dílo i člověk koná své dílo, aby se mohl stát jedno s Kristem, jako je Kristus jedno s Bohem. Tehdy spolu s Kristem sedíme na nebeských místech (na nebesích - Kral. př.). Mysl spočívá pokojně a s jistotou v Ježíši. (7BC 943)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy