EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vysoká úroveň

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Vysoká úroveň

„Ale budete mi svatí; nebo svatý jsem já Hospodin, a oddělil jsem vás od jiných národů, abyste byli moji.“ (3Moj 20,26)

Také jsem viděla, že si mnozí neuvědomují, jací musí být, aby mohli žít před tváří Boží bez velekněze ve svatyni v čase soužení. Ti, kteří obdrží pečeť živého Boha a v čase soužení budou ochráněni, musí plně odrážet obraz Ježíšův.

Viděla jsem, že mnozí zanedbávali tolik potřebnou přípravu a vzhlíželi k času „rozvlažení“ a „pozdního deště“ jako k něčemu, co by je mělo uschopnit k tomu, že by obstáli ve dni Hospodinově a žili před Jeho tváří. Ach, jak mnoho jsem jich viděla v čase soužení bez útočiště! Zanedbali potřebnou přípravu a proto nemohli přijmout rozvlažení, které musí všichni mít, aby je uschopnilo žít před tváří svatého Boha. Ti, kdož … neočišťují své duše poslušností celé pravdy … dojdou až do doby vylévání posledních ran a tehdy pochopí, že potřebovali být otesáni a uzpůsobeni pro stavbu. Ale již nebude … žádného Prostředníka, který by za ně před Otcem prosil. Před touto dobou zaznělo strašlivé prohlášení: „Ten, kdo je nespravedlivý, zůstaň nespravedlivý; a kdo je nečistý, zůstaň nečistý. a kdo je spravedlivý, zůstaň spravedlivý; a kdo je svatý, zůstaň svatý.“ (Zjevení 22:11, angl. Bible Jakubova)

Viděla jsem, že nikdo nemohl mít účast na „rozvlažení“, dokud nezvítězil nad každou slabostí, pýchou, sobectvím, láskou ke světu a nad každým nepravým slovem a činem. Proto bychom se měli více a více přibližovat k Pánu a vážně usilovat o tu přípravu, která je nutná k našemu uschopnění obstát v boji ve dni Hospodinově. Mějme všichni na paměti, že Bůh je svatý, a že nikdo kromě svatých bytostí nemůže nikdy prodlévat v Jeho přítomnosti. (EW 71)

Máme dnes být bdělí, abychom nechybovali slovem neb skutkem. … Musíme dnes hledat Boha a být rozhodnuti, že nebudeme spokojeni, dokud nebudeme v Jeho přítomnosti. Měli bychom bdít, pracovat a modlit se, jako kdyby toto byl poslední den, který nám byl dán. Jak hluboce svědomitý by pak byl náš život. Jak pečlivě bychom následovali Ježíše ve všech našich slovech a činech. (5T 200)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy