EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Všechny národy následují příkladu Ameriky

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Všechny národy následují příkladu Ameriky

„Jakž uslyšeli všickni lidé zvuk trouby, píšťalky, citary, huslí, loutny a všelijaké muziky, padli všickni lidé, národové a jazykové, klanějíce se obrazu zlatému, kterýž postavil Nabuchodonozor král.“ (Dan 3,7)

Historie se bude opakovat. Falešné náboženství bude vyvyšováno. První den týdne, běžný pracovní den, který nemá naprosto žádné svatosti, bude postaven, jako byl postaven obraz v Babyloně. Všem národům, jazykům a lidem bude poroučeno, aby se klaněli této falešné sobotě. To je satanovým plánem - učinit bezvýznamným den, který ustanovil Bůh a který dal světu jako památník stvoření.

Nařízení, vynucující uctívání tohoto dne, má být vydáno na celém světě. (7BC 976)

Jak se Amerika, země náboženské svobody, spojí s papežstvím ve znásilňování svědomí a přinucování lidí, aby ctili falešnou sobotu, lidé ze všech krajů na zeměkouli budou vedeni, aby následovali jejího příkladu. (6T 18)

Jiné národy budou následovat příkladu Spojených států. Ačkoli Spojené státy budou dominovat, přesto tatáž krize přijde na náš lid ve všech částech světa. (6T 395)

Národy budou cele zbouřeny. Podpora bude odňata těm, kteří hlásají jediné Boží měřítko spravedlnosti, jedinou bezpečnou zkoušku povahy. A všichni, kteří se nepokloní výnosu národních rad a nebudou poslouchat národní zákony k vyvýšení neděle zřízené člověkem hřícha k nedbání Božího svatého dne, zakusí krutou moc nejenom papeženectví, ale i protestantského světa, obrazu šelmy. (2SM 380)

Doba úzkosti, která je před Božím lidem, bude vyžadovat víru, která nezakolísá. Jeho dítky musí učinit zjevným to, že On je tím jediným, koho uctívají, a že žádná okolnost, ani otázka samotného života, je nemůže přimět k tomu, aby učinili sebemenší ústupek falešnému uctívání. Věrnému srdci budou příkazy hříšných, smrtelných lidí vedle slova věčného Boha naprosto bezvýznamné. Budou poslušni pravdě, třebaže důsledkem bude uvěznění, vyhnanství či smrt. (PK 512,513)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy