EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Všechno naše bohatství Bohu

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Všechno naše bohatství Bohu

„Darmo jste vzali, darmo dejte.“ (Mat 10,8)

Vše, co lidé přijímají z Boží štědrosti, stále patří Bohu. Vše hodnotné a nádherné na zemi, co nám Bůh udílí, je dáno do našich rukou, aby nás vyzkoušel, aby zjistil hloubku naší lásky k Němu a naše ocenění Jeho přízně. Ať již je to bohatství hmotných nebo duchovních statků, mají být složeny jako dobrovolná oběť k nohám Ježíšovým. (5T 736).

Když Kristus pověřil své učedníky, aby šli „po všem světě, kázali evangelium všemu stvoření,“ uložil lidem dílo šíření známosti Jeho milosti. A zatímco jdou jedni kázat, vyzývá druhé … k obětem, aby jimi podporovali Jeho dílo na zemi. (9T 255).

Ne všichni mohou přinášet veliké oběti, ne všichni mohou vykonat významné dílo, velkolepé činy; všichni však mohou pěstovat sebezapření, všichni mohou zjevovat Spasitelovu nesobeckost. Někteří mohou přinést veliké dary do pokladnice Páně, zatímco jiní mohou přinést pouze nepatrné příspěvky. Avšak každý dar, přinesený v upřímnosti, Pán přijímá. (9T 54,55).

Mnozí by byli překvapeni, kdyby viděli, kolik mohlo být ušetřeno na dílo Boží skrze skutky sebezapření. Malé částky, ušetřené skrze skutky obětavosti, učiní mnohem více pro rozvoj díla Božího, než vykonají větší dary, které si nevyžádaly žádné sebezapření. (9T 157,158).

Duch štědrosti je duchem nebes. Kristova sebeobětavá láska je zjevena na kříži. Aby člověk mohl být spasen, Kristus dal vše, co měl, a pak dal sám sebe. Kristův kříž se dovolává štědrosti každého následovníka požehnaného Spasitele. Tam (na kříži) je vyjádřena zásada dávat a dávat. … Zásadou světsky smýšlejících lidí je brát a brát. …

Světlo evangelia zářící z Kristova kříže kárá sobectví. … Mnozí z Božího lidu jsou v nebezpečí, že se dostanou do osidel světáctví a žádostivosti. …Měli by pochopit, že je to Boží milosrdenství, které znásobuje požadavky na jejich prostředky. … Takto činí člověka prostředkem, skrze který uděluje svá požehnání zemi. Bůh naplánoval systém dobročinnosti, aby se člověk mohl stát podobným svému Stvořiteli, laskavým a nesobeckým v povaze, a nakonec měl s Kristem podíl na věčné, slavné odměně. (9T 254,255).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy