EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Volání po pokoji a bezpečí

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Volání po pokoji a bezpečí

„A hojí potření dcery lidu mého povrchu, říkajíce: Pokoj, pokoj, ješto není žádného pokoje.“ (Jer 6,14)

Papeženci, protestanté i světští lidé … uvidí v tomto spojení velké hnutí k obrácení světa, které ho má uvést do dlouho očekávaného milénia. (GC 588,589)

„Přijdeť pak ten den Páně, jako zloděj v noci, v kterémž nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.“ (2Petr 3,10) Když mudrování filosofů zapudily bázeň z Božích soudů, když náboženští učitelé ukazují na dlouhé věky pokoje a blahobytu v budoucnu a svět je pohlcen ve svém koloběhu podnikání a zábavy, štěpování a stavění, hodování a bujného veselí, odmítajíce Boží varování a zesměšňujíce Jeho posly - pak se stane, že „rychle přijde na ně zahynutí, a neujdouť. (1Tes 5,3) (PP 104)

Stejně jako obyvatelé v údolí Siddim, lidé sní o blahobytu a pokoji. „Zachovejž život svůj“ je varování Božích andělů; ale je slyšet i jiné hlasy říkající: „Neznepokojujte se, není důvodu k obavám.“ Zatímco nebesa prohlašují, že na hříšníky přijde rychlé zahynutí, zástupy volají: „Pokoj a bezpečí.“ V noci před svou zhoubou, města v rovinách (viz 1Moj 19,29) hýřila v zábavách a vysmívala se obavám a varováním Božích poslů. Ale tito posměvači zahynuli v plamenech. Právě oné noci se navěky zavřely dveře milosti pro bezbožné a lehkomyslné obyvatele Sodomy. Bůh nebude do nekonečna zesměšňován. Lidé si s Ním nebudou již dlouho zahrávat. „Aj, den Hospodinův přichází přísný, a zůřivost a rozpálení hněvu, aby obrátil tu zemi v poušť, a hříšníky její z ní vyhladil.“ Iz 13,9 Drtivá většina světa zavrhne Boží milost a bude stižena náhlou a neodvratnou zkázou. Ale ti, kteří dbají varování, budou přebývat „v skrýši Nejvyššího“ a „v stínu Všemohoucího odpočívati budou.“ (dle Žalm 91,1) Jeho pravda bude jejich štítem a pavézou. (PP 167)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy