EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vnější projevy pohanství

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Vnější projevy pohanství

„Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou trpěti, ale majíce svrablavé uši, podlé svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele.“ (2Tim 4,3).

Lidé se sami rychle řadí pod korouhev, kterou si sami vybrali, neklidně očekávajíce a pozorujíce počínání svých vůdců. Jsou zde ti, kteří bdí a očekávají příchod Páně a pracují pro něj, zatímco druhá skupina se rychle podrobuje obratnému vedení prvního velikého odpadlíka. Hledají Boha v lidech a satan zosobní toho, kterého hledají. Zástupy budou zamítáním pravdy tak oklamány, že přijmou podvrh. Lidství bude oslavováno jako Bůh. (FLB 322).

Jak se blížíme konci času, budou stále větší a větší zevní projevy pohanské moci. Pohanská božstva budou projevovat svou povážlivou moc a budou se sama ukazovat městům tohoto světa. A tento obraz se již začal projevovat. Rozličnými ilustracemi představil Pán Ježíš Janovi bezbožnou povahu a svůdný vliv těch, kteří se vyznačovali svým pronásledováním Božího lidu. Všem je zapotřebí moudrosti k pečlivému odhalení tajemství nepravosti, které tak vystupuje ve velké míře na konci dějin této země. … Právě v této době, ve které žijeme, Pán povolal svůj lid a dal mu poselství, aby je nesl. Povolal ho, aby odhalil bezbožnost člověka hřícha, který učinil nedělní zákon rozpoznávací mocí, který pomýšlel změnit časy a zákony (dle Dan 7,25; KJB) a utlačovat lid Boží, který stojí pevně, aby ctil Boha zachováváním jediného pravého Sabbatu - Soboty stvoření. Nebezpečí posledních dnů již visí nad našimi hlavami a ve svém díle máme varovat lidi před nebezpečím, ve kterém se nacházejí. Nechť závažné výjevy, které nám proroctví odhaluje, nezůstanou nepovšimnuty. Kdyby byl náš lid jen zpola probuzen, kdyby si uvědomil blízkost událostí vylíčených v knize Zjevení, došlo by k nápravě v našich sbořích a mnohem více lidí by uvěřilo tomuto poselství. Nesmíme ztrácet čas. Bůh nás vyzývá, abychom bděli nad dušemi jako ti, kteří musí vydat počet. (TM 117,118).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy