EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Víra reformátorů

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Víra reformátorů

„Nejposlednější pak nepřítel zahlazen bude smrt.“ (1Kor 15,26)

Luther prohlásil: „Jsem vskutku přesvědčen, že nebude trvat ani tři sta let a dostaví se den soudu. Bůh nebude a nemůže již déle strpět tento bezbožný svět.“ „Blíží se velký den, v němž bude svrženo království ohavnosti.“ (D. T. Taylor: Kristova vláda na zemi čili hlas církve ve všech dobách, str.33)

„Tento starý svět není dalek svému konci,“ pravil Melanchton. Kalvín vyzýval křesťany, „aby si bez váhání přáli příchod Kristova dne jako událost ze všech nejžádostivější“ a prohlašuje, že „na tento den bude stále myslit celá rodina věřících.“ „Musíme lačnět po Kristu, musíme hledat a rozjímat,“ praví, „až do úsvitu toho velkého dne, kdy náš Pán plně zjeví slávu svého království.“ (tamtéž, str. 158, 134)

„Zdaž Pán Ježíš nevystoupil v našem těle do nebe?“ praví Knox, skotský reformátor, „a zdaž se nevrátí? Víme, že se vrátí, a to rychle.“ Ridley a Latimer, kteří položili své životy za pravdu, vzhlíželi ve víře k příchodu Páně. Ridley napsal: „Svět se nepochybně chýlí ke svému konci - v to pevně věřím, a proto to říkám. Volejme s Janem, služebníkem Páně, ve svých srdcích našemu Spasiteli Kristu: Přijď, Pane Ježíši, přijď.“ (tamtéž, str.151, 145)

„Pomyšlení na příchod Páně,“ pravil Baxter, „je pro mne nejsladší a nejradostnější.“ (R.Baxter: Dílo, díl 17, str. 555) „Je to dílo víry a povahy svatých Božích milovat příchod Kristův a očekávat tuto blaženou naději.“ „Je-li smrt posledním nepřítelem, který má být zahlazen při vzkříšení, dozvíme se možná, až dojde k tomuto plnému a konečnému vítězství, jak opravdově věřící měli toužit a modlit se za druhý příchod Kristův.“ (tamtéž, díl 17, str. 500) „To je ten den, po němž všichni věřící mají toužit, v nějž mají doufat a na nějž mají čekat jako na dokončení vší práce na svém vykoupení a na vyplnění všech přání a tužeb svých duší.“ „Urychli, ó Pane, tento blažený den!“ (R. Baxter: Dílo, díl 17, str. 182, 183) Taková byla naděje apoštolské církve, „církve na poušti“ a reformátorů. (GC 303,304)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy