EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Víra, která působí

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Víra, která působí

„Všemuť se pak přibližuje konec. A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám.“ (1Petr 4,7.8)

Věříš, že konec všech věcí se přibližuje, že se události dějin tohoto světa spěšně uzavírají? Jestliže ano, ukaž svou víru svými skutky. Člověk ukáže celou víru, kterou má. Někteří se domnívají, že mají jistý dobrý stupeň víry, ale mají-li nějakou, je mrtvá, poněvadž není podepřená skutky. „Takž i víra, nemá-li skutků, mrtváť jest sama v sobě.“ (Jak 2,17). Málokteří mají ryzí víru, která působí skrze lásku a očišťuje duši. Ale všichni, kteří jsou počteni za hodné života věčného, musí pro něj získat mravní způsobilost. „Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž jest. A každý, kdož má takovou naději v něm, očišťuje se, jakož i on čistý jest.“ (1Jan 3,2.3) Před vámi je toto dílo. …

Musíte zemřít svému já a žít Bohu. „Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí.“ (Kol 3,1). Neraďte se se svým já. Pýcha, sebeláska, sobectví, lakota, žádostivost, milování světa, nenávist, podezírání, žárlivost, zlé domněnky musí být potlačeny a navždy obětovány. Až se Kristus zjeví, nebude to proto, aby napravoval tato zla a potom udělil mravní způsobilost pro svůj příchod. Tato příprava musí být cele provedena dříve, než přijde. Měla by být předmětem přemýšlení, studia a vážného zkoumání: „Co máme činit, abychom byli spaseni? Jaké má být naše chování, aby se ukázalo, že jsme uznáni Bohem?“

Když jsi sváděn k tomu, abys reptal, káral a liboval si v podrážděnosti, zraňuje všechny kolem sebe a tím také zraňoval i svou vlastní duši, ach, nechť vytryskne z tvé duše hluboká, vážná a úzkostlivá otázka: „Obstojím bez úhony před trůnem Božím?“ Pouze ti bez úhony tam budou. Nikdo nebude proměněn pro nebesa, pokud bude jeho srdce naplněno světským smetím. Každá vada na mravním charakteru musí být nejdříve vyléčena, každá skvrna musí být odstraněna očišťující krví Kristovou a všechny nelaskavé a nemilé povahové rysy musí být přemoženy. (1T 704,705).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy