EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vesmír – naše pole ke studiu

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Vesmír – naše pole ke studiu

„Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého.“ (Žalm 104,24)

Na tomto světě můžeme jen začít získávat poznání Božích skutků a Jeho cest. Studium pak bude pokračovat po celou věčnost. Bůh dal člověku náměty k přemýšlení, které uvedou do činnosti každou schopnost mysli. Na nebi i na zemi můžeme číst povahu Stvořitele, naplňujíce srdce vděčností a díkůvzdáním. Každý nerv a smysl odpoví na projevy Boží lásky v Jeho úžasném díle. (4T 581)

Jaké pole se tam otevře našemu studiu, až opona, která zatemňuje naše vidění, bude odstraněna a naše oči spatří onen svět krásy, z něhož nyní pomocí mikroskopu zachycujeme jen letmé záblesky; až popatříme na slávu nebes, kterou nyní pozorujeme v dálce dalekohledem; až bude odstraněna zhoubná nákaza hříchu a celá země se zjeví v „okrase Hospodina Boha našeho“! Tam vědec bude moci číst záznamy o stvoření a nenalezne nic, co by mu připomínalo zákon zla. Může naslouchat libozvuku hlasů z přírody a neuslyší žádný tón nářku, ani tlumený tón bolesti. Ve všech stvořených věcech může sledovat jeden rukopis - v širém vesmíru může zřít Boží jméno napsané zlatým písmem, a na zemi, moři nebo obloze nespatří jediné známky po zlu, která by zůstala. (Ed 303)

Zástupy vykoupených budou cestovat od jednoho světa ke druhému a velkou část svého času budou věnovat zkoumání tajemství vykoupení. Po celou dobu věčnosti se bude toto téma stále odhalovat jejich myslím. Výsady těch, kdož vítězí skrze Krev Beránka a skrze slovo svědectví svého, jsou nad možnosti chápání. (7BC 990)

Studiu Božích dítek budou přístupné všechny poklady vesmíru. S nevýslovným potěšením budeme pronikat do radosti a moudrosti nepadlých bytostí. Budeme mít podíl na pokladech, které byly získány během věků strávených v rozjímání nad dílem Božích rukou. A léta věčnosti, jak se budou odvíjet, budou neustále přinášet ještě slavnější zjevení. „Daleko více nade všechno, co žádáme nebo co si můžeme pomyslet“ (Efez 3,20; Ns), budou na věky věků udělovány dary Boží. (Ed 307)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy