EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Věrní nepadnou

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Věrní nepadnou

„Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy.“ (Zj 14,12)

Při čtení a zkoumání Písma potřebujeme nyní víc než jen lidskou moudrost. A přistoupíme-li k Božímu Slovu s pokorným srdcem, Bůh za nás pozdvihne korouhev proti zlu.

Je obtížné pevně zachovat počáteční přesvědčení až do konce. Obtíže ještě vzrůstají, když na satanově straně jsou v činnosti neustále skryté vlivy, které chtějí vnést jiného ducha, živel, který vše maří. V době, kdy pronásledování ustalo, dostali se do našich řad lidé, kteří budí dojem, že jsou věrnými a že o jejich křesťanství se nedá pochybovat, kteří by však od nás odešli, kdyby znovu došlo k pronásledování. V rozhodné chvíli by viděli sílu v klamném logickém uvažování, které ovlivnilo jejich myšlení. Satan připravil pro každého nejrůznější léčky. Když bude Boží Zákon prohlášen za neplatný, bude církev tříbena ve zkoušce ohněm a velká část mužů a žen - větší než si teď dokážeme představit - dopřeje sluchu bludným duchům a ďábelským učením. (1Tim 4,1). Mnozí, místo toho, aby byli v soužení posíleni, dokážou, že nejsou živými ratolestmi pravého vinného kmene. …

Jaký bude mít na opravdově poslušné a spravedlivé vliv ta skutečnost, že svět zcela opustí Boží Zákon? Budou smeteni silným proudem zla? Odchýlí se lid zachovávající Boží přikázání od své věrnosti jen proto, že se tak mnozí zařadí pod korouhev knížete temnosti? Nikdy! Ani jeden z těch, kdož zůstávají v Kristu, nezklame ani nepadne. Jeho následovníci se budou v poslušnosti sklánět před vyšší autoritou než před nějakým světským panovníkem. Ačkoli opovržení, uvrhnuté na Boží přikázání, povede mnohé k tomu, aby zamlčeli pravdu a projevili Božímu Zákonu méně úcty, věrní s ještě větší vážností vyzdvihnou vysoko jeho jedinečné pravdy. Nejsme ponecháni sami sobě.…

Musíme zkoumat Boží slovo s pokorným srdcem, prosit Boha o radu a svou vůli podrobit Jeho vůli. Bez Boha nemůžeme nic učinit. (2SM 368,369)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy