EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Veliký zástup vykoupených

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Veliký zástup vykoupených

„Potom jsem pohlédl, a hle, zástup veliký, který by žádný nemohl spočítat, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stál před trůnem a před Beránkem, oděni v bílá roucha, a palmy v rukou jejich.“ (Zj 7,9; KJB)

Lidé všech společenských tříd, všech národů a pokolení a lidí i jazyků budou stát před trůnem Božím a Beránkovým ve svých neposkvrněných rouchách a s ozdobenými korunami. Anděl pravil: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a umyli svá roucha a zbílili je, zatímco rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha, zatímco ti, kteří hověli sobě samým a byli neposlušní, přišli o oba světy. Nemají ani věci tohoto života, ani život věčný.“

Onen vítězný zástup, s písněmi vítězství a s korunami a harfami, prošel ohnivou pecí pozemského soužení, kdy byla rozpálená a nesmírně rozžhavená. Přicházejí z bídy, z hladu a trýzně, z hlubokého sebezapření a hořkého zklamání. Nyní na ně pohleďte jako na vítěze, kteří již nejsou zbědovaní, již se nenacházejí v utrpení a strádání, nejsou pro Krista všemi lidmi nenáviděni. Pohleďte na jejich nebeská roucha - bílá a zářící, bohatší než jakékoliv královské roucho. Vírou pohleďte na jejich ozdobené koruny, takový diadém vskutku nikdy nezdobil čelo žádného pozemského panovníka.

Naslouchejte jejich hlasům, když hlasitě zpívají hosanna a mávají vítěznými palmovými ratolestmi. Nádherná hudba naplňuje nebesa, jak jejich hlasy pějí tato slova: „Hoden, hoden je Beránek zabitý a navždy znovu vzkříšený. Spasení Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi.“ A andělský zástup - andělé a archandělé, zastěňující cherub a slavný serafín jakoby ozvěnou opakují refrén oné radostné, vítězné písně, řkouce: „Amen. Požehnání, a sláva, a moudrost, a díků činění, a čest, a moc, i síla Bohu našemu na věky věků. Amen.“ (Zj 7,12)

Ach, v onen den se ukáže, že spravedliví byli těmi moudrými, zatímco hříšní a neposlušní těmi bláznivými. … Jejich údělem je hanba a věčná potupa. Ti, jež spolupracovali s Kristem pak budou blízko trůnu Božího, přepásáni čistotou a oděni v roucho věčné spravedlnosti. (IHP 371)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy