EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Věčné bezpečí

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Věčné bezpečí

„Bude Hospodin králem nade vší zemí; v ten den bude Hospodin jediný, a jméno jeho jedno.“ (Zach 14,9)

Veliký plán vykoupení má za následek, že je svět cele navrácen do Boží přízně. Vše, co bylo hříchem ztraceno, je obnoveno. Nejen člověk, ale i země je vykoupena, aby se stala věčným příbytkem poslušných. Po šest tisíc let satan bojuje, aby si udržel vlastnictví země. Nyní je původní Boží úmysl ve stvoření země dokonán. „Svatí Nejvyššího dostanou království, a držeti budou království až na věky, a až na věky věků.“ (Dan 7,18; KJB)

„Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.“ (Žalm 113,3) „V ten den bude Hospodin jediný, a jméno jeho jedno.“ „A bude Hospodin králem nade vší zemí“ (Zach 14,9). … „Nepohnutelní všickni rozkazové jeho. Upevnění na věčnou věčnost“ (Žalm 111,7.8). Svatá ustanovení, jež satan nenávidí a která se snaží zrušit, budou ctěna v celém bezhříšném vesmíru. (PP 342)

Kristovým vykupitelským dílem je vláda Boží ospravedlněna. Všemohoucí je poznán jako Bůh lásky. Satanova obvinění jsou vyvrácena a jeho povaha odhalena. Již nikdy nemůže dojít ke vzpouře. Již nikdy nemůže hřích vniknout do vesmíru. Po věčné věky jsou všichni bezpečni před odpadnutím. Sebeobětavou láskou jsou obyvatelé země i nebe připoutáni ke svému Stvořiteli pouty nerozlučného spojení. …

Na místě, kde se rozhojnil hřích, rozhojňuje se tím více milost Boží. (dle Řím 5,20) Sama země, právě to místo, na něž si satan činí nárok, bude nejen vykoupena, ale i vyvýšena. Náš malý svět, který je pod kletbou hříchu tou jedinou temnou skvrnou v Jeho slavném stvořitelském díle, bude poctěn nade všechny ostatní světy v Božím vesmíru. Zde na zemi, kde Syn Boží přebýval v lidské přirozenosti, kde Král slávy žil, trpěl a umíral, zde - až učiní všechny věci nové - bude „stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou lid jeho, a on Bůh s nimi bude, jsa Bůh jejich.“ (Zj 21,3) A po nekonečné věky, jak budou vykoupení chodit „ve světle Hospodinově “, budou Jej chválit za Jeho nevýslovný Dar, jímž je Immanuel, „Bůh s námi.“ (DA 26)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy