EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Ve spojení s Kristem

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Ve spojení s Kristem

„Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.“ (Jan 15,5)

Konec je blízko! Bůh vyzývá církev, aby dala do pořádku věci, které zbývají. Spolupracovníci Boží, jste zmocněni Pánem, abyste vzali s sebou do království Božího i jiné lidi. Vy máte být živými Božími nástroji, průduchy světla tomuto světu, a kolem vás jsou se svým pověřením od Krista nebeští andělé, aby vás podporovali, posilovali a podpírali v díle záchrany duší. …

Stůjte odděleně a odlišně od světa - ve světě, ale ne z něj, odrážejíce jasné paprsky Slunce spravedlnosti, jsouce čistí, svatí a neposkvrnění a ve víře nesoucí světlo do všech koutů země. Nechť se sbory probudí dříve, než bude navždy pozdě. Každý člen ať se chopí svého díla a obhajuje jméno Páně, jehož jméno nese.? Nechť pevná víra a opravdová zbožnost nahradí lenost a nevíru. Když se víra pevně uchopí Krista, pravda přinese radost duši a bohoslužby nebudou nudné a nezajímavé. … Když budete prakticky žít křesťanstvím, které vyznáváte, budete mít denně bohatou zkušenost. Hříšníci budou obráceni….

Ach, kéž by všichni povstali a jasně světu ukázali, že mají živou víru, že svět stojí před životně důležitou otázkou, že Kristus brzy přijde. Ať lidé vidí, že věříme tomu, že jsme na hranicích věčného světa.

Budování království Božího je buď nevěrností lidských nástrojů zpomalováno, anebo jejich věrností hnáno kupředu. Dílo je brzděno selháním spolupráce lidského s božským. Lidé se mohou modlit: „Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.“ Opomíjejí-li však tuto modlitbu žít ve svém životě, pak jejich prosby jsou marné. I když jste slabí, chybující a hříšní, Pán vám nabízí své partnerství. Zve vás, abyste se nechali vést božským naučením. Spojeni s Kristem můžete konat Boží skutky. Kristus řekl: „Beze mne nic nemůžete učiniti.“ (6T 436-438).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy