EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Varujte se na měřítek, která učinil člověk

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Varujte se na měřítek, která učinil člověk

„Dejte si pozor …na špatné dělníky. … Neboť my jsme obřízka, kteří uctíváme Boha v duchu, a radujeme se v Kristu Ježíši a nedoufáme v těle.“ (Fil 3,2.3; KJB)

Jsou takoví, kteří potřebují ve svých srdcích dotek božského Ducha. Potom bude jejich břemenem poselství pro přítomnou dobu. Potom nebudou pátrat po lidských měřítkách, po něčem novém a zvláštním. Sobota čtvrtého přikázání je kritériem pro přítomnou dobu. (Ev 213).

Toto Boží přikázání, které bylo téměř všeobecně zrušeno, je zkušující pravdou pro přítomnou dobu. … Přichází čas, kdy všichni, kdož uctívají Boha, se budou odlišovat tímto znamením. Tímto znamením své věrnosti nebesům budou známi jako služebníci Boží. Avšak všechna lidmi vytvořená měřítka budou odvádět mysl od velkých a důležitých učení, jež tvoří přítomnou pravdu.

Je satanovým přáním a úmyslem přivést mezi nás ty, kdož zajdou do velkých extrémů - lidi omezeného myšlení, kteří jsou kritičtí a příkří, a kteří tvrdošíjně lpí na svých vlastních pojetích toho, co znamená pravda. Budou mít vynucujícího ducha, budou se snažit prosadit přísné povinnosti a půjdou do krajních mezí ve věcech malého významu, zatímco budou zanedbávat závažnější věci Zákona - soud, milosrdenství a lásku Boží. Působením některých z této třídy lidí budou všichni světitelé Soboty označeni za bigotní a fanatické. …

Bůh má zvláštní dílo pro zkušené muže. Mají střežit věc Boží. Mají dbát, aby Boží dílo nebylo svěřeno těm, kteří se domnívají, že je jejich výsadním právem, aby jednali podle svého vlastního nezávislého mínění, aby kázali, co se jim líbí a nebyli žádnému zodpovědni za svá učení a dílo. Dovolte jen jednou tomuto soběstačnému duchu, aby zavládl v našem středu, a nebude v něm žádného souladu v konání, žádné jednoty ducha, žádné spolehlivosti a žádného zdravého pokroku v díle. … Kristus se modlil, aby Jeho následovníci byli jedno, jako byl jedno On a Otec. Ti, kdo touží vidět vyslyšení této modlitby, musí zabránit i tomu nejmenšímu sklonu k rozdělování a snažit se udržovat ducha jednoty a lásky mezi bratřími. (Ev 212,213).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy