EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


V těchto hodinách zkoušky

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

V těchto hodinách zkoušky

„V čas příhodný uslyšel jsem tě, a v den spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyníť jest čas příhodný, aj, nyní dnové spasení.“ (2Kor 6,2)

Beze vší pochybnosti věříme, že Kristus brzy přijde. Jeho příchod pro nás není nějakým mýtem, ale skutečností. Nemáme žádných pochyb, a léta jsme ani žádných neměli, že učení, která dnes zastáváme jsou přítomnou pravdou, a že se blížíme soudu. Připravujeme se, abychom se setkali s Tím, který, doprovázen svatými anděly, se má zjevit na oblacích nebeských, aby dal věrným a spravedlivým konečný dotek nesmrtelnosti. Až Ježíš přijde, nemá nás očišťovat od našich hříchů, aby od nás odejmul naše povahové vady nebo aby nás vyléčil od poklesků našich nálad a sklonů. Jestliže má pro nás toto dílo vykonat, musí být celé dokončeno před Jeho příchodem. Když Pán přijde, ti, kdož jsou svatými, zůstanou i nadále svatými. Potom ti, kdož zachovávali svá těla i duše ve svatosti, v posvěcení a cti, přijmou konečný dotek nesmrtelnosti. Avšak ti, kteří jsou nespravedliví, neposvěcení a nečistí, zůstanou takovými navždy. Nebude pro ně vykonáno žádné dílo k odstranění jejich nedostatků a nebudou jim dány svaté povahy. Ten, který očišťuje, potom neusedne, aby provedl svůj očisťovací proces a odstranil jejich hříchy a jejich zkaženost. To vše má být vykonáno v těchto hodinách zkoušky. Toto dílo má pro nás být vykonáno nyní.

Svými rozmanitými schopnostmi se chápeme Boží pravdy. A když přicházíme pod vliv této pravdy, vykoná pro nás to dílo, kterého je zapotřebí, abychom byli mravně uschopněni pro království slávy a pro společenství nebeských andělů. Nyní jsme v Boží dílně. Mnozí z nás jsou jako neopracované kameny z lomu. Když se však chápeme Boží pravdy, její vliv na nás působí. Povznáší nás a odstraňuje z nás každou nedokonalost a hřích, ať už je jakékoli povahy. Takto jsme připravováni uzřít Krále v Jeho okrase a nakonec se připojit k čistým nebeským andělům v království slávy. Právě zde má být pro nás vykonáno toto dílo, právě zde musí být naše těla i duch uschopněny pro nesmrtelnost. (2T 355.356)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy