EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


V souladu s Jeho zákonem

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

V souladu s Jeho zákonem

„Dej mi rozum a budu zachovávat tvůj Zákon, ano, budu ho zachovávat celým svým srdcem.“ (Žalm 119,34; KJB)

Při znovuzrození je srdce uvedeno do souladu s Bohem, stejně jako do souladu s Jeho Zákonem. Pokud v hříšníkovi došlo k této velké proměně, přešel ze smrti do života, od hříchu ke svatosti, od přestoupení a vzpoury k poslušnosti a věrnosti. …

Mylná učení o posvěcení, … pramenící z nedbání nebo zamítání Božího Zákona, zaujímají význačné místo v náboženských hnutích dnešních dnů. Tyto teorie jsou klamné v učení i nebezpečné v praktických důsledcích. A skutečnost, že tak všeobecně získávají na oblibě, způsobuje, že je více než důležité, aby všichni měli jasné porozumění toho, co učí na toto téma Písmo svaté.

Pravé posvěcení je biblickým učením. Apoštol Pavel ve svém dopise sboru v Tessalonice říká: „Toto je vůle Boží, vaše posvěcení.“ (1Tess 4,3; KJB) A jeho modlitbou je: „Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem.“ (1Tess 5,23) Bible jasně učí, co je posvěcení a jak ho má být dosaženo. Spasitel se modlil za své učedníky: „Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.“ (Jan 17,17) A Pavel učí, že věřící mají být „posvěceni Duchem svatým.“ (Řím 15,16; KJB) Co je dílem Ducha svatého? Ježíš pravil svým učedníkům: „Když pak přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu.“ (Jan 16,13) A žalmista říká: „Zákon tvůj je pravda.“ (Žalm 119,142) Slovo Boží a Duch Boží odhalují lidem veliké zásady spravedlnosti vyjádřené v Jeho Zákonu. A protože Zákon Boží je „svatý, spravedlivý a dobrý,“ protože je opisem božské dokonalosti, vyplývá z toho, že povaha formovaná poslušností tohoto Zákona bude svatá. Dokonalým příkladem takové povahy je Kristus. Praví: „Já jsem zachoval přikázání svého Otce.“ „Já stále činím to, co se jemu líbí.“ (Jan 15,10; 8,29; Ns) Následovníci Kristovi se mu mají stát podobnými - skrze milost Boží mají formovat povahy v souladu se zásadami Jeho svatého Zákona. Toto je biblické posvěcení.

Toto dílo může být vykonáno jen skrze víru v Krista, mocí přebývajícího Ducha Božího v srdci. (RB 13,14)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy