EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Uzdravení může být i od ďábla

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Uzdravení může být i od ďábla

„Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.“ (1Petr 5,8).

Satanovy klamy se nyní množí a ti, kdo se odchylují z cesty pravdy, ztratí své opěrné body. Nemajíce nic, k čemu by se připoutali, budou unášeni z jednoho svodu ke druhému, hnáni větry cizího učení. Satan sestoupil na zem s velikou mocí. Mnozí budou jeho divy svedeni. (Ev 362). Dostala jsem za úkol říci, že v budoucnosti bude zapotřebí veliké bdělosti. Mezi Božím lidem nemá být žádná duchovní otupělost. Zlí duchové se aktivně snaží ovládnout lidskou mysl. Lidé jsou svazováni do snopků, připravených ke spálení v ohni posledních dnů. Ti, kdož odmítají Krista a Jeho spravedlnost, přijmou klamná učení, která zaplavují svět. Křesťané mají být střízliví a bdělí a neochvějně se vzpírat svému protivníku ďáblu, který obchází jako lev řvoucí, hledaje, koho by sežral. Pod vlivem zlých duchů budou lidé činit divy. …

Nemusíme být podvedeni. Brzy se budou dít úžasné výjevy, se kterými bude úzce spojen satan. Boží Slovo říká, že satan bude činit zázraky. Způsobí, že lidé onemocní, a potom náhle od nich odejme svou ďábelskou moc. Tito lidé pak budou považováni za uzdravené. Tyto zázraky zjevného uzdravení přivedou adventisty sedmého dne ke zkoušce. …

Jestliže ti, skrze něž došlo k vyléčení, jsou hotovi kvůli těmto projevům omlouvat své nedbání Božího Zákona a setrvávat v neposlušnosti, neznamená to, že mají velkou moc Boží, ať již mají moc jakkoli velkou. Naopak, je to divotvorná moc od velikého svůdce. On je přestupníkem mravního Zákona a používá každého prostředku, kterým by mohl oslepit lidi, aby nepoznali pravou povahu tohoto Zákona. Jsme varováni, že v posledních dnech bude činit divy i zázraky lživé (dle 2Tess 2,9). A až do konce doby milosti bude pokračovat v těchto zázracích, aby na ně mohl ukázat jako na důkaz, že je andělem světla a ne andělem temnoty. (RB 48,49).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy