EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Uspíšení příchodu našeho Pána

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Uspíšení příchodu našeho Pána

„Nebo pohubení učiní spravedlivé, a to jisté, pohubení zajisté učiní Pán na zemi, a to jisté.“ (Řím 9,28)

V proroctví o zkáze Jeruzaléma Kristus pravil: „A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých. Ale kdož by setrval až do konce, ten spasen bude. A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.“ Toto proroctví se opět naplní. Převládající nepravost v době zničení Jeruzaléma nachází svou obdobu v této době. Tak je tomu i s předpovědí o hlásání evangelia. Před pádem Jeruzaléma napsal apoštol Pavel pod vnuknutím Ducha svatého, že evangelium „je kázáno všemu stvoření.“ (Kol 1,23) Stejně tak i dnes, před příchodem Syna člověka, má být věčné evangelium kázáno „všelikému národu, pokolení i jazyku i lidu.“ (Zj 14,6) Bůh „uložil den, ve kterém souditi bude všecken svět.“ (Skut 17,31) Kristus nám říká, kdy tento den nastane. Neříká, že celý svět bude obrácen, ale že „toto evangelium království bude kázáno po všem světě na svědectví všechněm národům, a tehdáž přijde skonání.“ Je v naší moci šířením evangelia světu uspíšit návrat našeho Pána. Máme se na příchod dne Božího nejen těšit, ale máme ho i urychlovat. (viz 2Petr 3,12) Kdyby byla církev Kristova plnila úkol, který jí byl z příkazu Páně svěřen, celý svět by již byl varován a Pán Ježíš by byl přišel na naši zemi v moci a slávě veliké. (DA 633,634)

Je to nevíra, světáctví, neposvěcenost a sváry mezi vyznávajícím lidem Božím, které nás zdržují v tomto světě hříchu a smutku po tak dlouhá léta. …

Možná, že budeme muset zůstat na tomto světě kvůli neposlušnosti mnoho dalších let, stejně jako dítky Izraele na poušti.Avšak pro Krista by Jeho lid neměl přidávat hřích k hříchu obviňováním Boha z následků svého vlastního špatného způsobu jednání. (Ev 696)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy