EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Úloha spiritismu v podvodu

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Úloha spiritismu v podvodu

„Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.“ (1Jan 4,1)

Skrze víru, že spiritismus je pouze lidský podvod, budou mnozí polapeni do osidel. A když se pak setkají tváří v tvář s projevy, které nebudou moci než považovat za nadpřirozené, budou podvedeni a budou navedeni k tomu, aby je přijali jako velkou moc Boží. (GC 553)

Až budou církvemi přijaty spiritistické nauky, budou odstraněny zábrany omezující tělesné srdce, a náboženské vyznání se stane pláštíkem k zakrytí nejnižších nepravostí. Víra v duchovní projevy otevírá dveře svůdným duchům a ďábelským naukám, a takto bude v církvích pociťován vliv zlých andělů. (GC 603,604)

Oblíbení kazatelé nemohou úspěšně odolávat spiritismu. Nemají nic, čím by zaštítili svá stádce před jeho zhoubným vlivem. Mnoho smutných následků spiritismu spočine na kazatelích tohoto věku, neboť svýma nohama pošlapávají pravdu a místo ní dávají přednost výmyslům. (1T 344)

Satan se dlouho připravuje ke svému závěrečnému úsilí oklamat svět. Ujištěním, které dal satan Evě v Edenu, byl položen základ jeho díla: „Nikoli nezemřete smrtí!“ „V kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.“ (Gen 3,4.5). Rozvojem spiritismu připravuje krok za krokem cestu pro své mistrovské dílo podvodu. Dosud nedosáhl plného dovršení svých plánů; avšak bude toho dosaženo na samém konci času. Prorok říká: „A viděl jsem tři duchy nečisté, podobné žabám. … Jsou to duchové ďábelští činící divy, kteří vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k boji toho velkého dne Boha všemohoucího.“ (Zj 16,13.14; KJB). Celý svět, kromě těch, kteříž jsou chráněni mocí Boží skrze víru v Jeho slovo, bude vtažen do tohoto podvodu. Lidé jsou rychle uspáváni v osudnou bezstarostnost, aby byli probuzeni teprve až vylitím hněvu Božího. (GC 561,562)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy