EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Učíce po domích

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Učíce po domích

„Kterak jsem ničeho nepominul, což by užitečného bylo, abych vám neoznámil, a neučil vás vůbec zjevně i po domích.“ (Skut 20,20)

Členové našich sborů by se měli více věnovat práci dům od domu, dávat biblické hodiny a šířit literaturu. …Když budeme rozsévat na všelikých místech úrodných (Iz 32,20), uvědomíme si, že „kdož rozsívá ochotně, ochotně i žíti bude.“ (2 Kor 9,6).

Ti, kteří prohlašují, že jsou dětmi Božími, musí následovat Kristova příkladu. Ulehčujte tělesnou bídu svých spolubližních a jejich vděčnost prolomí přehrady a umožní vám získat si jejich srdce. ...Stejně jako mužové, mohou se i ženy účastnit tohoto díla. …Mohou v rodinách vykonat dílo, které nemohou vykonat muži, dílo, které zasahuje vnitřní život. Mohou se přiblížit k srdcím těch, ke kterým se nemohou dostat muži. Jejich dílo je potřebné. Taktní a pokorné ženy mohou vykonat dobrou práci při vysvětlování pravdy lidem v jejich domovech. Takto objasněné Slovo Boží zapůsobí jako kvas a … celé rodiny budou obráceny. …

V domácím kruhu, u krbu vašich sousedů, u lůžka nemocných můžete nevtíravým způsobem předčítat Písmo a svědčit pro Ježíše a pro pravdu. Tak může být zaséváno převzácné símě, které vzklíčí a přinese ovoce. …

Na mnoha beznadějných místech má být vykonáno misijní dílo. Našich duší se musí zmocnit misijní duch a nadchnout nás k tomu, abychom zasáhli ty vrstvy lidí, pro které jsme nezamýšleli pracovat, a to způsoby a na místech, o kterých jsme neměli ani představu. Pán má svůj plán pro rozsévání semene evangelia. Při zasévání podle Jeho vůle toto símě tak rozmnožíme, že Jeho slovo se bude moci dostat k tisícům, kteří nikdy neslyšeli pravdu. (9T 127-130).

Tisíce tisíců a desetitisíce desetitisíců andělů čekají na spolupráci se členy našich sborů při šíření světla, které Bůh tak štědře uděluje, aby lidé mohli být připraveni na Kristův příchod. (9T 129).

Naše sestry, mládež, střední generace i ti starší se mohou podílet na ukončení díla pro přítomnou dobu; a při tomto díle podle svých možností získají pro sebe nejcennější zkušenosti. Tím, že budou zapomínat na své já, porostou v milosti. (Ev 468).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy