EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Symbolika poselství tří andělů

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Symbolika poselství tří andělů

„Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný.“ (Mal 4,5)

Aby lidé byli připraveni obstát ve velikém dni Božím, mělo být dokonáno adventním hnutím velké dílo nápravy. Bůh viděl, že mnozí z Jeho vyznávajícího lidu nebudují pro věčnost, a ve svém milosrdenství hodlal poslat poselství výstrahy, aby je vyburcoval z jejich strnulosti a přivedl je k tomu, aby se připravili na příchod Páně.

Tato výstraha je znázorněna ve Zjevení 14. Zde je představeno trojnásobné poselství, jak je hlásáno nebeskými bytostmi a po nich okamžitě následuje příchod Syna člověka, aby požal „žeň země.“ (GC 311)

Andělé jsou představeni, jak letí po prostředku nebe vyhlašujíce světu poselství výstrahy majíce přímé působení na lidi žijící v posledních dnech této pozemské historie. Nikdo neslyší andělský hlas, protože tito andělé jsou symbolem pro lid Boží, který pracuje v souladu s celými nebesy.(LS 429)

Poselství tří andělů se mají spojovat, předávajíce své trojnásobné světlo světu. Ve Zjevení Jan říká: „Viděl jsem jiného anděla sestupujícího z nebe, majícího velikou moc, a země byla osvícena jeho slávou.“ (Zj 18,1; KJB) … Tímto je představeno hlásání posledního trojnásobného varovného poselství světu. (7BC 985)

Zjevení 18 ukazuje na dobu, kdy následkem odmítnutí trojnásobného varování ze Zjevení 14,6-12, církev plně dosáhne stavu předpovězeného druhým andělem, a lid Boží, dosud v Babylonu, bude vyzván, aby se oddělil od jeho společenství. Toto poselství je tím posledním, které kdy bude dáno světu; a ono vykoná své dílo. Když ti, kteří „neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost„ (2Tess 2,12), budou ponecháni, aby přijali mocné dílo podvodů a aby věřili lži, pak světlo pravdy zazáří na všechny, jejichž srdce jsou otevřena k přijetí tohoto světla a všechny dítky Páně, které se nachází v Babylonu, budou dbát výzvy: „Vyjděte z něho, lide můj.“ (Zj 18,4) (GC 390)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy