EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Svědectví vládcům tohoto světa

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Svědectví vládcům tohoto světa

„Ano i před vladaře i před krále vedeni budete pro mne, na svědectví proti nim, i národům.“ (Mat 10,18)

Není daleko čas, kdy bude lid Boží povolán, aby vydal své svědectví před pozemskými vládci. Ani jeden ze dvaceti si neuvědomuje, jak rychlými kroky se blížíme k velkému, rozhodnému okamžiku našich dějin. … Není žádného času na marnosti, malichernosti a na to, abychom svou mysl zaměstnávali nedůležitými věcmi. (RH 26.4.1892)

Králové, vládci a velicí tohoto světa o vás uslyší ze zpráv těch, kteří jsou s vámi v nepřátelství, a vaše víra a povaha bude před nimi překroucena. Ale ti, kteří budou křivě obviněni, budou mít příležitost objevit se v přítomnosti svých žalobců, aby se zodpovídali sami za sebe. Budou mít tu přednost přinést světlo těm, jež jsou nazýváni velikými tohoto světa. A jestliže studujete Bibli, jestliže jste vždy připraveni k vydání počtu každému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest ve vás, a to s tichostí a bázní, vaši nepřátelé nebudou moci odporovat vaší moudrosti. (dle 1Petr 3,15)

Nyní máte příležitost dosáhnout nejvyšší myšlenkové síly studiem slova Božího. Ale jestliže jste leniví a opomíjíte kopat hluboko v studnicích pravdy, nebudete připraveni na krizi, která má na nás brzy přijít. Ach, kdybyste si jen uvědomili, jak drahocenný je každý okamžik! Budete-li žít každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží, nebudete shledáni nepřipravenými. (RH 26.4.1892)

Nevíte, kam můžete být povoláni k vydání svědectví o pravdě. Mnozí budou muset stát před zákonodárnými sbory, někteří budou muset předstoupit před krále a učené této země, aby se zodpovídali za svoji víru. Ti, kdo mají jen povrchní chápání pravdy, nebudou schopni jasně vyložit Písmo a uvést rozhodné důvody pro svoji víru. Budou zmateni a nebudou těmi dělníky, za něž by se nebylo proč styděti. Ať si nikdo nemyslí, že nemusí studovat, protože nekáže z kazatelny. Nevíte, co od vás bude Bůh požadovat. (FE 217)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy