EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Svědectví, které svět potřebuje

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Svědectví, které svět potřebuje

„Vy sami jste náš list doporučující, napsaný na vašich srdcích, aby byl znám a čten všemi lidmi.“ (2Kor 3,2, RSV?)

Přetvoření povahy má být světu svědectvím o přebývající lásce Kristově. Pán očekává, že Jeho lid prokáže, že vykupitelská moc milosti může působit na nedokonalou povahu a způsobit, aby se souměrně rozvíjela a nesla hojné ovoce.

Ale aby se na nás mohl naplnit Boží úmysl, musí být vykonáno přípravné dílo. Pán nás vyzývá, abychom vyprázdnili naše srdce od sobectví, které je kořenem odcizení. Touží na nás vylít v hojné míře svého Ducha svatého a vyzývá nás, abychom sebezapíráním uvolnili cestu. Když se naše „já“ poddá Bohu, naše oči budou otevřeny, abychom viděli kameny urážky, které naše Kristu nepodobná povaha položila jiným do cesty. Bůh nám přikazuje, abychom všechny tyto kameny odstranili. Říká: „Vyznávejtež se pak jedni druhým z hříchů, a modlte se jedni za druhé, abyste uzdraveni byli.“ (Jak 5,16). Potom se nám může dostat ujištění, které se dostalo Davidovi, když se po vyznání svého hříchu modlil: „Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne. I budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli.“ (Žalm 51,12.13).

Když milost Boží bude vládnout v srdci, duše bude obklopena ovzduším víry, odvahy a Kristovy lásky, ovzduším osvěžujícím duchovní život všech, kteří je dýchají. … Každý, kdo je účastníkem Kristovy odpouštějící lásky, každý, kdo byl osvícen Duchem Božím a obrácen k pravdě, bude cítit, že pro tato převzácná požehnání se stal dlužníkem všem, s nimiž přichází do styku. Ty, kdož jsou pokorní v srdci, Pán použije, aby se přiblížili k duším, ke kterým nemohou najít přístup vysvěcení kazatelé. Budou pohnuti k tomu, aby mluvili slova, která odhalují spasitelnou milost Kristovu.

A v požehnání jiným, budou sami požehnáni. Bůh nám dává příležitost, abychom předávali milost, aby nás mohl znovu naplnit ještě větší milostí. Když Boží nástroj bude pracovat s hřivnami a nadáním, jež poskytuje Bůh, naděje a víra budou posíleny. Dostane se mu božského činitele, který bude pracovat s ním. (6T 43,44).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy