EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Studujte knihy Daniel a Zjevení

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Studujte knihy Daniel a Zjevení

„Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest.“ (Zj 1,3)

Musí být hlásáno poselství, které probudí sbory. Musí býti vyvinuto všechno úsilí, aby světlo bylo dáno nejen našemu lidu, ale celému světu. Byla jsem poučena, že proroctví knih Daniel a Zjevení by měla být vytištěna v malých knížkách s nutnými vysvětlivkami a rozeslána po celém světě. I náš lid potřebuje, aby viděl světlo v jasnějších liniích. (TM 117)

Ti, kdož jí tělo a pijí krev Syna Božího, budou z knih Daniel a Zjevení přinášet pravdu inspirovanou Duchem svatým. Uvedou v pohyb síly, jež nebudou moci být potlačeny. Otevřou se ústa dětí, aby hlásaly tajemství, jež byla skryta lidskému rozumu. …

Mnohá proroctví se mají naplnit v rychlém sledu za sebou. Všechny živly mají být uvedeny v činnost. Dějiny se budou opakovat; staré spory znovu ožijí a nebezpečí bude obklopovat Boží lid na každém kroku. Lidské rodiny se zmocňuje napětí. Proniká vším na této zemi. …

Studuj Zjevení v souvislosti s proroctvím Daniele, neboť dějiny se budou opakovat. … My, kterým se dostalo takového náboženského poznání, bychom měli dnes vědět mnohem více, než ve skutečnosti víme.

Andělé jsou žádostivi patřiti na pravdy odhalované lidu, který se skroušeným srdcem zkoumá Slovo Boží a modlí se za větší délku, šířku, hloubku a výšku poznání, které může dát jedině Bůh. Protože se blížíme k závěru historie této země, proroctví vztahující se k posledním dnům si zvláště zaslouží našeho studia. Poslední kniha Nového Zákona je plná pravd, jež potřebujeme pochopit. Satan zaslepil mysl mnohých tak, že jsou vděčni za každou výmluvu, jen aby nemuseli bádat ve Zjevení. Ale Kristus zde skrze svého služebníka Jana prohlašuje, co se bude dít v posledních dnech, a praví: „Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm.“ (TM 116,117)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy