EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Spiritismus a revoluce

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Spiritismus a revoluce

„On odpovídaje, řekl: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého ... a bližního svého, jako sebe samého.“ (Luk 10,27; KJB).

Když mladí lidé odcházejí do světa, aby se střetli s jeho svody ke hříchu - s vášnivou touhou po získání peněz, po zábavách a požitcích, po okázalosti, přepychu a výstřednostech, podvodech, lsti, loupežích a ničení - s jakými naukami se tam setkají?

Spiritismus tvrdí, že lidé jsou nepadlými polobohy, že „každý duch bude soudit sám sebe“, že „pravé poznání staví člověka nade všechny zákony“, že „všechny spáchané hříchy jsou nevinné,“ neboť „vše, co je, je správné”, a „Bůh neodsuzuje.“ Nejpodlejší z lidských bytostí spiritismus líčí jako ty, kteří jsou v nebi a to ještě jako zvlášť vysoce poctěné. Tímto spiritismus všem lidem říká: „Nezáleží na tom, co děláte. Žijte, jak se vám líbí, nebe je vaším domovem.“ Zástupy lidí jsou tak vedeny k víře, že touha je tím nejvyšším zákonem, že nevázanost je svobodou a že člověk je zodpovědný jen sám sobě.

S takovýmto učením daným na samém počátku života, kdy podněty jsou nejsilnější a kdy nutnost sebeovládání a čistoty je nejnaléhavější, kde je záštita na ochranu mravnosti? Co má zabránit světu, aby se nestal druhou Sodomou?

Současně se anarchismus snaží smést všechny zákony, nejen božské, ale i ty lidské. Soustřeďování bohatství a moci, rozsáhlé svazky za účelem zbohatnutí menšiny na úkor většiny, spojování chudších tříd společnosti na obranu svých zájmů a požadavků, …celosvětové šíření téhož učení, které vedlo k Francouzské revoluci - všechny tyto věci směřují k tomu, aby byl celý svět zavlečen do podobného sporu, který tak prudce zmítal Francií.

S takovými vlivy se setkává mládež dneška. Aby obstála uprostřed takových převratů, musí dnes položit základy svým povahám.

Pravý základ a vzor pro budování povahy byl a je v každé generaci a v každé zemi stejný. Božský Zákon, „milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého… a bližního svého, jako sebe samého“ (Luk 10,27; KJB), tato veliká zásada, která se projevila v životě a povaze našeho Spasitele, je jediným bezpečným základem a jediným jistým průvodcem. (Ed 227-229).

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy