EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Spekulace ohledně nové země

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Spekulace ohledně nové země

„Když vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebesích.“ (Mar 12,25; Ns)

V dnešní době jsou lidé, kteří vyjadřují svou víru, že na nové zemi se budou uzavírat manželství a rodit děti, ale ti, kdož věří Písmu, nemohou přijmout takové nauky. Učení o tom, že se na nové zemi budou rodit děti není součástí „přepevné řeči prorocké“. Kristova slova jsou příliš jasná, než aby jim nemohlo být porozuměno. Měla by navždy vyřešit spornou otázku manželství a rození dětí na nové zemi. Ani ti, kteří budou vzkříšeni z mrtvých, ani ti, kteří budou přeneseni, aniž zakusí smrti, se nebudou ženit ani vdávat. Budou jako andělé Boží, členové královské rodiny.

Musím říci těm, kteří zastávají názor v rozporu s tímto jasným Kristovým výrokem: V těchto otázkách je mlčení výmluvností. Je opovážlivostí zabývat se domněnkami a teoriemi v záležitostech, jež nám Bůh ve svém Slově neoznámil. Nemáme se pouštět do spekulací ohledně našeho budoucího stavu. …

„Kaž slovo Boží, ponoukej v čas neb ne v čas.“ (2Tim 4,2) Nevnášejte do základu dříví, seno a slámu - vaše vlastní domněnky a spekulace, které nikomu nemohou prospět.

Kristus nezatajil žádnou pravdu, která je nezbytná pro naše spasení. Věci zjevené jsou naše a synů našich (5Moj 29,29), nemáme však dovolit své představivosti, aby si vytvářela nauky ohledně věcí, které nejsou zjeveny. (MM 99,100)

Je mi ukázáno, že duchovní bajky mnohé jímají v zajetí. … Všem, kteří si libují v těchto nesvatých představách, musím říci: Zastavte se, pro Krista, zastavte se, nedělejte další kroky! Jste na zapovězeném území. (MM 101)

Pán učinil všechna opatření pro naše štěstí v budoucím životě. Avšak neučinil žádná zjevení týkající se těchto plánů, a nemáme ohledně nich spekulovat. Nemáme ani srovnávat poměry budoucího života s poměry tohoto života. (MM 100)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy