EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Soud při druhém příchodu

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Soud při druhém příchodu

„Protož já osvědčuji před oblíčejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž má souditi živé i mrtvé v příchodu svém slavném a království svém.“ (2Tim 4,1)

Soudní přelíčení se bude konat za přítomnosti všech světů; neboť na tomto soudu bude vláda Boží obhájena a Jeho Zákon se prokáže jako „svatý i spravedlivý a dobrý.“ Potom bude každý případ rozhodnut a nade všemi bude vynesen rozsudek. Tehdy se hřích již nebude jevit přitažlivým, ale bude viděn v celé své odporné velikosti. (SD 361)

Žádný lidský jazyk není schopen vylíčit výjevy druhého příchodu Syna člověka na oblacích nebeských. Má přijít se svou vlastní slávou a se slávou Otce i svatých andělů. Přijde oděn ve světelném rouše, jímž se odívá ode dnů věčných. Budou Jej doprovázet andělé. Desetkrát tisíckrát sto tisíců Jej bude provázet na Jeho cestě. Bude slyšet zvuk trouby, povolávající spící mrtvé z hrobů. Hlas Kristův bude pronikat hroby a pronikne také ušima mrtvých „a všichni, kteří jsou v hrobech, … vyjdou.“ (Jan 5,28; KJB)

„A shromážděni budou před něj všickni národové.“ (Mat 25,32) Právě Ten, který zemřel za člověka, má jej soudit v den nejposlednější, neboť Otec „všecken soud dal Synu, … a dal jemu moc i soud činiti, nebo Syn člověka jest.“ (Jan 5,22.27) Jaký to bude den, až ti, kteří nepřijali Krista, popatří na Toho, jehož probodly jejich hříchy. (RH 5.9.1899)

Při Jeho druhém příchodu bude usvědčeno každé srdce. Ti, kteří se od Něho odvraceli k bezvýznamným věcem této země, vyhledávajíce sobecké zájmy a světské pocty, uznají ve dni Jeho příchodu svoji chybu. To jsou ti, o nichž mluví pisatel Zjevení, jako o „všech pokoleních země,“ která „budou pro něj plakat.“(dle Zj 1,7) …

„I ti, kteříž ho bodli.“ (Zj 1,7) Tato slova se nevztahují jen na ty muže, kteří bodli Krista, když visel na golgotském kříži, ale také na ty, kteří Jej haněním a hříchy probodávají dodnes. (ST 28.1.1903)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy