EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Soud nad žijícími

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Soud nad žijícími

„Pomniž tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej, a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijduť na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu.“ (Zj 3,3)

V čase určeném pro soud - konec 2300 večerů a jiter v roce 1844 - začalo dílo vyšetřování a vymazávání hříchů. Všichni ti, kteří se kdy nazývali jménem Kristovým (neboli křesťany - pozn. př.), musí projít v tomto díle vyšetřování podrobným prozkoumáním. Živí i mrtví mají být souzeni „podle těch věcí, které byly zapsány v knihách, podle svých skutků.“ (Zj 20,12; KJB)

Soudce prohlásil: „Všichni budou svou vírou ospravedlněni a svými skutky souzeni.“

Hříchy, které nebyly olitovány a opuštěny, nebudou odpuštěny a vymazány z knih záznamů, ale budou svědčit proti hříšníku ve dni Božím. …

Před všemi, kdož chtějí zvítězit nad zlými sklony, které zápasí o nadvládu, je vážný boj. Dílo přípravy je individuálním dílem. Nebudeme spaseni po skupinách. Čistota a zbožnost jednoho nenahradí nedostatek těchto hodnot u druhého. Třebaže na soudu mají před Bohem projít všechny národy, přesto Bůh prozkoumá případ každého jednotlivce tak podrobně a důkladně, jako by na zemi nebylo jiné bytosti. Každý musí být vyzkoušen a nalezen bez poskvrny, vrásky aneb čehokoliv takového.

V nebeské svatyni nyní probíhá soud. Toto dílo již probíhá mnoho let. Brzy, nikdo neví jak brzy, přejde toto dílo k případům žijících. Ve strašlivé přítomnosti Boží se mají objevit naše životy. V této době, přede všemi ostatními Spasitelovými výstrahami, by každá duše měla dbát této: „Bděte a modlte se; nebo nevíte, kdy bude ten čas.“ (Mar 13,33) „Pakli bdíti nebudeš, přijduť na tě jako zloděj, a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu.“ (Zj 3,3) (FLB 211)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy