EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Sobota v budoucnosti

Maranatha - Pán přichází


Rejstřík - na začátek na začátek

Sobota v budoucnosti

„Nebo jakož ta nebesa nová, a země ta nová, kterouž já učiním, stane přede mnou, praví Hospodin, tak stane símě vaše a jméno vaše. I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od soboty do soboty přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Hospodin.“ (Iz 66,22.23)

Na počátku Otec a Syn odpočinuli v Sobotu po svém díle stvoření. Když „dokonána jsou nebesa a země, i všecko vojsko jejich“ (1Moj 2,1), Stvořitel a všechny nebeské bytosti se radovali, když patřili na překrásný výjev. „Prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Boží.“ (Job 38,7) …Až nastane „napravení všech věcí; což byl předpověděl Bůh skrze ústa všech svých svatých proroků od věků“ (Skut 3,21), bude stvořitelská Sobota, den, v němž Ježíš v klidu spočíval v Josefově hrobce, stále dnem odpočinku a plésání. Nebesa i země se spojí v chvále, až se budou „od soboty do soboty“ (Iz 66,23) národy spasených klanět v radostné bohoslužbě Bohu a Beránkovi. (DA 769,770)

Národy spasených nebudou znát žádný jiný zákon, nežli Zákon nebes. Všichni budou tvořit jednu šťastnou, společnou rodinu, oděnou rouchem chvály a díkůvzdání. Nad tímto výjevem budou prozpěvovat hvězdy jitřní a plésat všichni synové Boží. …

„I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od soboty do soboty přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Hospodin.“ „Zjeví se sláva Hospodinova, a uzří ji společně všeliké tělo.“ „Panovník Hospodin vyvede spravedlnost a chválu přede všemi národy.“ „V ten den bude Hospodin zástupů korunou ozdoby, a korunou okrasy ostatkům lidu svého.“ (Iz 66,13; 40,5 - KJB; 61,11; 28,5) (PK 732,733)

Dokud budou trvat nebesa a země, bude Sobota stále znamením Stvořitelovy moci. Až na zemi opět rozkvete ráj, budou svatý den Božího odpočinutí ctít všichni pod sluncem. „Od soboty do soboty“ budou přicházet obyvatelé oslavené nové země, „aby se klaněli přede mnou, praví Hospodin.“ (Iz 66,23) (DA 283)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy